Number Chemical Name CAS
KB-333896 3-methyl-3h-imidazo[4,5-b]pyridine 6688-61-5
KB-333895 AZD-6094 1313725-88-0
KB-333894 1-[(4-chloro-3-nitrophenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine 324068-31-7
KB-333893 [7-(4-methylpiperazin-1-yl)thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-yl]phenylamine 871266-89-6
KB-333892 1-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]-4-methylpiperazine 401482-42-6
KB-333891 1-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]-4-methylpiperazine 1308596-49-7
KB-333890 1-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-4-methylpiperazine 401502-08-7
KB-333889 1-(3-bromobenzyl)-4-methylpiperazine 331977-03-8
KB-333888 URMC-099 1229582-33-5
KB-333887 1-[4-(ethylsulfonyl)-2-nitrophenyl]-4-methylpiperazine hydrochloride 1170982-65-6
KB-333886 Triciribine 35943-35-2
KB-333885 2-(5-bromo-furan-2-yl)-1-methyl-1h-imidazole 127702-53-8
KB-333884 LY2584702 Tosylate 1082949-68-5
KB-333883 LY2584702 1082949-67-4
KB-333882 SCH900776 891494-63-6
KB-333881 3-ethyl-1-methyl-2-phenylindole 95503-21-2
KB-333880 2-(1-methyl-1h-pyrrol-2-yl)azepane 867330-03-8
KB-333879 AZD-5582 1258392-53-8
KB-333878 3-(2-dimethylaminoethoxy)bromobenzene 221915-84-0
KB-333877 Ro48-8071fumarate 189197-69-1
KB-333876 Afatinib dimaleate 850140-73-7
KB-333875 1-(4-methoxy-1h-indol-3-yl)-n,n-dimethylmethanamine 52335-75-8
KB-333874 GNT61 500579-04-4
KB-333873 GKT137831 1218942-37-0
KB-333872 n-[2-amino-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-n,n-dimethylamine 851176-41-5
KB-333871 1-bromo-2-(2-chloroethoxy)benzene 64010-12-4
KB-333870 Benzene,4-bromo-2-chloro-1-(2-chloroethoxy)- 869569-66-4
KB-333869 3-(2-chloroethoxy)bromobenzene 730978-54-8
KB-333868 Ifosfamide 3778-73-2
KB-333867 5-chloro-7-(chloromethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 853574-37-5
KB-333866 3-(chloromethyl)chroman 115822-64-5
KB-333865 2-(4-bromophenyl)-5-chloromethyl-[1,3,4]oxadiazole 568544-04-7
KB-333864 1-(chloromethyl)-3,4-dihydroisoquinoline 537017-56-4
KB-333863 1-butyl-2-chloromethyl-1h-imidazole 112258-58-9
KB-333862 2-chloromethyl-1-phenyl-1h-imidazole 760945-42-4
KB-333861 3-(3-bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole 848316-20-1
KB-333860 4-(chloromethyl)isoxazole 98020-14-5
KB-333859 ethanone,2-chloro-1-(4-pyridinyl)-,hydrochloride 25260-36-0
KB-333858 3-bromo-6-chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine 19601-74-2
KB-333857 6-chloro-2-furan-2-yl-imidazo[1,2-a]pyridine 904818-13-9
KB-333856 5-chloro-2,3-dihydro-1h-benzo[de]isoquinoline 885272-14-0
KB-333855 4-(4-chlorobenzyl)morpholine 6425-43-0
KB-333854 1-(4-chlorobenzyl)pyrrolidine 79089-35-3
KB-333853 4-tert-butyl-4'-chlorobenzhydrol 130210-29-6
KB-333852 3-(4-bromophenyl)-6-chloropyridazine 66548-50-3
KB-333851 7-chloro-3-phenyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 77493-93-7
KB-333850 3-(chloromethyl)-5-(2-chlorophenyl)isoxazole 339019-69-1
KB-333849 4-(2,5-dichlorophenyl)-1h-imidazole 92706-34-8
KB-333848 1-chloro-4-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)benzene 4412-51-5
KB-333847 1-(4-chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine 112758-91-5
KB-333846 2-(6-chloro-3-pyridinyl)-1h-1,3-benzimidazole 54661-55-1
KB-333845 4-(chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-1h-pyrazole 55432-06-9
KB-333844 3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-1h-pyrazole 33064-19-6
KB-333843 2-(4-chlorophenyl)oxazole 46047-24-9
KB-333842 4-(3,4-dichlorophenyl)-1h-imidazole 13608-74-7
KB-333841 4-(aminomethyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)cyclohexanol 887978-44-1
KB-333840 1-chloro-4-[chloro(4-chlorophenyl)methyl]benzene 1025058-88-1
KB-333839 (2r)-2-amino-2-(3,4-dichlorophenyl)ethanol hydrochloride
KB-333838 4-bromo-2-[(3,5-dichloroanilino)methyl]benzenol 298215-62-0
KB-333837 2-(m-chlorophenyl)thiazolidine 60980-82-7
KB-333836 4-chloro-6-phenylpyrimidine 3435-26-5
KB-333835 4-(aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol 887978-40-7
KB-333834 A 438079 hydrochloride 899431-18-6
KB-333833 4-chloro-5-phenylpyrimidine 60122-80-7
KB-333832 2-BROMO-1-(3-CHLOROPYRIDIN-4-YL)ETHANONE HYDROBROMIDE 1187669-52-8
KB-333831 5-chloro-3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazole 5848-93-1
KB-333830 2-chloro-4-ethoxy-1,3-benzothiazole 890091-95-9
KB-333829 Afobazole hydrochloride 173352-39-1
KB-333828 1-(2-chloroethoxy)-4-ethoxybenzene 565171-57-5
KB-333827 2-chloromethyl-1-ethyl-1h-imidazole 780722-30-7
KB-333826 5-chloromethyl-1-ethyl-1h-imidazole 790654-82-9
KB-333825 2-(2-diethylamino)ethoxybromobenzene 94982-02-2
KB-333824 3-(2-diethylamino)ethoxybromobenzene 28706-04-9
KB-333823 4-(diethylaminomethyl)bromobenzene 4885-19-2
KB-333822 3-(diethylaminomethyl)bromobenzene 27958-94-7
KB-333821 PF-562771 834894-21-2
KB-333820 2-chloro-6-iodo-3-propoxypyridine 913198-25-1
KB-333819 1-((1,1-dimethylethoxy)carbonyl)-4-(3-(propylamino)-2-pyridyl)piperazine 147539-20-6
KB-333818 4-pyrimidinamine,6-chloro-5-nitro-n-propyl- 326831-74-7
KB-333817 3-hydroxy-2-nonylcyclopent-2-enone 88441-36-5
KB-333816 2-hydroxydecanoic acid 37639-47-7
KB-333815 4-butyl-2-phenylbenzofuran 863870-96-6
KB-333814 3-butyl-1,5-diphenyl-1h-pyrazole 871110-25-7
KB-333813 5-butyl-1,3-diphenyl-1h-pyrazole 16492-64-1
KB-333812 (1r,1's,4r,4'r)-4-((e)-prop-1-enyl)-4'-propylbi(cyclohexane) 279246-65-0
KB-333811 6-phenyl-4-propyl-[2,2']bipyridinyl 871798-93-5
KB-333810 1-methyl-2-phenyl-3-propylindole 796964-13-1
KB-333809 ((methoxymethoxy)methyl)tributylstannane 100045-83-8
KB-333808 3-aminohexanoic acid 58521-63-4
KB-333807 2-phenylpentanoic acid 5558-45-2
KB-333806 3-amino-4-methylheptanoic acid 204191-41-3
KB-333805 2-chloro-6-ethyl-1,3-benzothiazole 890091-97-1
KB-333804 4,5-diethylpyrrolo[1,2-a]quinoline 624739-90-8
KB-333803 3-ethyl-2-phenylmorpholine 100368-98-7
KB-333802 Pyridine,2-ethyl-3-(phenylmethoxy)- 1346539-97-6
KB-333801 PF4708671 1255517-76-0
KB-333800 2-chloro-1-(7-ethyl-1h-indol-3-yl)-2-phenylethanone 743441-97-6
KB-333799 4-ethylphenethyl alcohol 22545-13-7
KB-333798 n-(3-ethylphenyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 852399-60-1
KB-333797 4-ethyl-3-phenylisoquinoline 385416-18-2
KB-333796 3-aminopentanoic acid 186364-78-3
KB-333795 2-(3-hydroxybenzyl)butyric acid 328288-90-0
KB-333794 2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutyronitrile 19395-42-7
KB-333793 2-(4-methoxyphenyl)butanoic acid 29644-99-3
KB-333791 3-methyl-2-oxovaleric acid 1460-34-0
KB-333790 (2a,3b)-2,3-dihydroxy-urs-12-en-28-oic acid 4547-24-4
KB-333789 tert-butyl 8-amino-2-methyl-2h-benzo[b][1,4]oxazine-4(3h)-carboxylate 885268-75-7
KB-333788 2-chloro-3-(chloromethyl)-7-methylquinoline 521915-96-8
KB-333787 3-hydroxy-2-oxo-3-trifluoromethyl-6-methylindoline 128350-88-9
KB-333786 4-fluoro-6-methyl-1H-indazole 885522-22-5
KB-333785 4-tert-butyl-4'-methylbenzhydrol 406457-77-0
KB-333784 4-amino-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 22345-79-5
KB-333783 4-amino-2-methylquinoline
KB-333782 2,5-dichloro-4-methyl-1,3-benzothiazole 887204-62-8
KB-333781 2-methylmorpholine 1006482-46-7
KB-333780 1-[2-(methylsulfonyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride 1171143-63-7
KB-333779 1-[4-(ethylsulfonyl)-2-nitrophenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride 1172106-55-6
KB-333778 1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride 299426-31-6
KB-333777 3-n-boc-amino-4-methylpyrrolidine 107610-92-4
KB-333776 n-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-n-(2,3-dimethylcyclohexyl)amine hydrochloride 1052542-53-6
KB-333775 Idarubicin Hydrochloride 57852-57-0
KB-333774 5-methyl-7,8-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline 17104-27-7
KB-333773 2-(2'-hydroxyethyl)-3-methylpyrazine 61892-92-0
KB-333772 3-bromo-7-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
KB-333771 7-bromo-3-iodo-4-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
KB-333770 2-furan-2-yl-4-methyl-1h-imidazole 35345-10-9
KB-333769 3-bromo-5-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
KB-333767 [5-(4-nitrophenyl)-4,5-dihydro-thiazol-2-yl]-o-tolyl-amine 438030-43-4
KB-333766 1-o-tolyl-1h-imidazole 25371-93-1
KB-333765 1-(chloroacetyl)-4-(2-methylbenzyl)piperazine hydrochloride 1049720-70-8
KB-333764 2-methylphenethylisocyanide 730964-61-1
KB-333763 GSK2656157 1337532-29-2
KB-333762 3-(4-methylphenyl)piperidine hydrochloride 65367-98-8
KB-333761 3-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine hydrochloride
KB-333760 3-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 1094649-71-4
KB-333759 3-chloro-6-(4-methylphenyl)pyridazine
KB-333758 1-(chloroacetyl)-5-(2-furyl)-3-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1h-pyrazole 625109-32-2
KB-333757 2-(4-methylphenyl)pyridine
KB-333756 (2-methoxybenzyl)-(4-p-tolyl-thiazol-2-yl)amine 554438-84-5
KB-333755 4-(aminomethyl)-4-p-tolylcyclohexanol 887978-24-7
KB-333754 3-fluoro-4-methylphenethyl alcohol 835912-84-0
KB-333753 AST-6 1050500-29-2
KB-333752 4-bromo-4'-methoxy-2'-methylbiphenyl 934758-97-1
KB-333751 4-bromo-2-([(4-methyl-2-pyridinyl)amino]methyl)benzenol 303091-51-2
KB-333750 MPI-0479605 1246529-32-7
KB-333749 3-(3-methylphenyl)piperidine hydrochloride 1184977-99-8
KB-333748 4-(3-methylphenyl)piperidine hydrochloride 80120-03-2
KB-333747 Pyridoclax 1651890-44-6
KB-333746 4-(1h-imidazol-4-yl)-2-methylphenol 1314921-56-6
KB-333745 4-chloro-2,6,8-trimethylquinoline 87602-66-2
KB-333744 4-tert-butyl-3'-methylbenzhydrol 842140-68-5
KB-333743 2-chloro-1-[1-(3-methoxypropyl)-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl]ethanone 743453-21-6
KB-333742 2-chloro-1-[2,5-dimethyl-1-(2-phenylethyl)-1h-pyrrol-3-yl]ethanone 315676-31-4
KB-333741 2-chloro-1-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl]ethanone 554442-53-4
KB-333740 2-chloro-1-[1-(4-fluorobenzyl)-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl]ethanone 790681-72-0
KB-333739 2-chloro-1-[1-(3,5-dichlorophenyl)-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl]ethanone 757192-85-1
KB-333738 6-bromo-2-ethyl-4-methyl-2H-indazole
KB-333737 6-bromo-1-ethyl-4-methyl-1H-indazole
KB-333736 7-methylbenzo[d][1,2,3]thiadiazole 78805-01-3
KB-333735 n-benzyl-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 736152-34-4
KB-333734 2-(aminomethyl)-4-chloro-3,5-dimethylphenol hydrochloride 75552-02-2
KB-333733 2-[5-amino-3-(2-methyl-3-furyl)-1h-pyrazol-1-yl]ethanol 956751-81-8
KB-333732 2-chloro-3-(chloromethyl)-7,8-dimethylquinoline 794582-35-7
KB-333731 5-bromo-4-methyl-1H-indole
KB-333730 4-(2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl)morpholine 787591-39-3
KB-333729 1-(2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl)pyrrolidine 656257-46-4
KB-333727 3-bromo-5-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole 509152-20-9
KB-333726 (R)-2-methylButanoic acid 32231-50-8
KB-333725 5-bromo-1,1-(propylenedithio)indane 850349-58-5
KB-333724 2-(2-fluorophenoxy)propanohydrazide 727694-67-9
KB-333723 ethyl 2-methyl-2-phenoxypropanoate 18672-04-3
KB-333722 2-(3-bromophenoxy)propanohydrazide 590351-23-8
KB-333721 2-(3,4-difluorophenoxy)propanoic acid 923113-40-0
KB-333720 2-(2-bromo-4-chlorophenoxy)propanoic acid 98590-32-0
KB-333719 1-[1-(difluoromethyl)-1h-benzimidazol-2-yl]ethanol 851879-26-0
KB-333718 2-[(3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylsulfonyl)amino]propanoic acid 1009595-24-7
KB-333717 R1530 882531-87-5
KB-333716 JNJ-42756493 1346242-81-6
KB-333715 n-[3-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]propyl]acetamide 852916-56-4
KB-333714 n-[[5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)thien-2-yl]methyl]acetamide 162277-86-3
KB-333713 n-[[5-(2-chloroacetyl)thien-2-yl]methyl]acetamide 104082-15-7
KB-333712 n-[[5-(2-chloropropanoyl)-2-furyl]methyl]acetamide 874594-85-1
KB-333711 n-(2-formyl-5,8-dioxo-5,8-dihydroquinolin-7-yl)acetamide 151418-47-2
KB-333710 n-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)acetamide 568556-83-2
KB-333709 ML-224 1338824-21-7
KB-333707 2-([4-[(dimethylamino)sulfonyl]benzoyl]amino)propanoic acid 1009703-91-6
KB-333706 n-[3-[4-(chloroacetyl)phenyl]-1-methylpropyl]acetamide 852840-56-3
KB-333705 N-(2-(2-chlorophenyl)propan-2-yl)acetamide 1547411-69-7
KB-333704 1-(6-bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-1-yl)ethanone 1383735-65-6
KB-333703 5-chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 905455-16-5
KB-333702 1-(5-bromo-6-chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 1312008-66-4
KB-333701 1-(5-(2-bromopropyl)indolin-1-yl)ethanone
KB-333700 6-t-butyl-4-piperazinothieno[3,2-d]pyrimidine 683274-69-3
KB-333699 5-chloromethyl-1-isopropyl-1h-imidazole 776290-49-4
KB-333698 n-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-n-(2-methoxyphenyl)acetamide 790271-15-7
KB-333697 n-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-n-phenylacetamide 58905-44-5
KB-333696 n-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-n-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 757222-04-1
KB-333695 n-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-n-(3,4-dimethylphenyl)acetamide 775315-17-8
KB-333694 n-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)-n-(4-methoxyphenyl)acetamide 156423-98-2
KB-333693 n-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-2-chloropropanamide 923190-13-0
KB-333692 n-(4-tert-butylphenyl)-2-chloropropanamide 731012-01-4
KB-333691 n-[(benzylamino)carbonyl]-2-chloropropanamide 1025058-89-2
KB-333689 2-fluorophenylacetone 2836-82-0
KB-333688 (2-cyanophenyl)acetone 73013-48-6
KB-333687 2-bromophenylacetone 21906-31-0
KB-333686 3-fluorophenylacetone 1737-19-5
KB-333685 3-chlorophenylacetone 14123-60-5
KB-333684 4-fluorophenylacetone 459-03-0
KB-333683 4-bromophenylacetone 6186-22-7
KB-333682 2-chloro-6-fluorophenylacetone 93839-16-8
KB-333681 1-(2,4-difluorophenyl)butane-1,3-dione 64287-17-8
KB-333680 1-(4-trifluoromethylphenyl)butane-1,3-dione 258346-69-9
KB-333679 4-(1-naphthalen-1-ylethyl)imidazole hydrochloride 137967-81-8
KB-333678 1-(7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 454473-82-6
KB-333677 2-[[1-(4-chlorophenyl)ethoxy]methyl]oxirane 790263-37-5
KB-333676 (1-bromoethyl)cyclohexane 1073-42-3
KB-333675 1-bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine hydrochloride 24520-59-0
KB-333674 1-(2-[(4-fluorobenzyl)oxy]phenyl)-1-ethanone 400878-24-2
KB-333673 1-[4-methoxy-3-(methoxymethyl)phenyl]ethanone 851288-49-8
KB-333672 4-[1-(4-chlorophenyl)-1-methylethyl]phenol
KB-333671 1-[4-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]ethanamine 848068-69-9
KB-333670 1-(3-fluoro-4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone 189763-57-3
KB-333669 1-[4-[4-(chloroacetyl)piperazin-1-yl]-3-fluorophenyl]ethanone 923170-91-6
KB-333668 1-(3-fluoro-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)ethanone 385380-85-8
KB-333667 2-(4-tert-butylphenyl)pyridine 524713-66-4
KB-333666 4-(chloromethyl)-2-(4-isopropylphenyl)-1,3-thiazole hydrochloride 1049790-37-5
KB-333665 4-(4-isopropylphenyl)-n-((thiophen-2-yl)methyl)thiazol-2-amine 868591-19-9
KB-333664 1-[5-(2-nitrophenyl)thien-2-yl]ethanone 70013-40-0
KB-333663 1-(3'-trifluoromethylbiphenyl-3-yl)ethanone 352032-25-8
KB-333662 1-(1-acetylindolizin-3-yl)ethanone 525-42-8
KB-333661 P5091 882257-11-6
KB-333660 P22077 1247819-59-5
KB-333659 2-amino-4,6-di-tert-butylphenol 1643-39-6
KB-333658 1-[3-(chloromethyl)-2,4,6-trimethylphenyl]ethanone 412013-51-5
KB-333657 3-(1-butoxyvinyl)-5,5-dimethylcyclohex-2-enone 872452-01-2
KB-333656 2-hydroxy-4,4-dimethyl-3-phenylcyclopent-2-enone 871482-82-5
KB-333655 5-chloromethyl-1-isobutyl-1h-imidazole 781599-92-6
KB-333654 methyl 4-methyl-2-([(4-methylphenyl)sulfonyl]amino)pentanoate 51220-84-9
KB-333653 2-methylpropanimidic acid hydrazide 75276-52-7
KB-333652 LCZ696 936623-90-4
KB-333650 bis(3-amino-3-methylbutyl)amine 74568-96-0
KB-333649 2-(3-Bromo-4-ethylphenyl)-2-methylpropanoic acid
KB-333648 n-[4-(chloroacetyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 795290-86-7
KB-333647 1-(4-toluenesulphonyl)-3,3-dimethylbutane-2-one 101268-22-8
KB-333646 n-[(2,4-dichloro-phenoxy)acetyl]-dl-alanine 879123-74-7
KB-333644 SR1001 1335106-03-0
KB-333643 1-(4-bromophenyl)ethylisocyanide 67995-13-5
KB-333642 DBeQ 177355-84-9
KB-333641 2-(1h-benzoimidazol-2-ylmethyl)benzothiazole 66557-64-0
KB-333640 2-benzylnaphthalene 613-59-2
KB-333639 2-phenyl-4-phenylethynylbenzofuran 863870-94-4
KB-333638 specs ac-907/25005339 55270-29-6
KB-333637 3-(4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl)quinoline 916572-56-0
KB-333636 2-(1h-imidazol-2-yl)quinoline 99288-33-2
KB-333635 3-phenyl-1-(pyridin-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline 692729-81-0
KB-333634 2-(1h-imidazol-4-yl)quinoline 2054-67-3
KB-333631 2-biphenyl-4-yl-indolizine 79373-03-8
KB-333630 CZC-25146 hydrochloride 1330003-04-7
KB-333628 Ketanserin Tartrate 83846-83-7
KB-333627 Mitiglinide calcium 207844-01-7
KB-333626 LY500307 533884-09-2
KB-333625 SB-3CT 292605-14-2
KB-333624 5-(1h-imidazol-2-yl)quinoline 31990-82-6
KB-333623 7-benzyl-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane 885271-70-5
KB-333622 2-thiophen-2-yl-imidazo[1,2-a]pyrimidine 115749-42-3
KB-333621 3,4-dihydro-2h-benzo[e][1,3]oxazine 66955-51-9
KB-333620 1-(piperidin-1-ylmethyl)-1h-benzimidazole 19213-19-5
KB-333619 6-(1h-imidazol-2-yl)quinoline 65591-51-7
KB-333616 2-furan-2-yl-1h-pyrrolo[2,3-c]pyridine 863301-94-4
KB-333615 2-[(thien-2-ylmethoxy)methyl]oxirane 80910-06-1
KB-333614 3-(2-(piperazin-1-yl)ethyl)-1h-indole 4644-97-7
KB-333613 3-[2-(4-phenyl-1-piperazinyl)ethyl]indole 4366-55-6
KB-333612 3-[3-(1-piperidinyl)propyl]indole 98132-63-9
KB-333611 4-[3-(1h-imidazol-4-yl)propyl]piperidine 768358-61-8
KB-333610 3-(2-(piperidin-2-yl)ethyl)-1h-indole 92647-73-9
KB-333609 3-(2-(piperidin-3-yl)ethyl)-1h-indole 80443-06-7
KB-333608 (2,3-epoxypropyl)benzene 4436-24-2
KB-333607 1-(pyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5h-cyclopenta[c]pyridine 871798-82-2
KB-333606 ML-228 1357171-62-0
KB-333605 3-phenyl-1-(pyridin-2-yl)-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta[c]pyridine 692729-82-1
KB-333604 3-phenyl-1-(pyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5h-cyclopenta[c]pyridine 692729-80-9
KB-333603 4-thien-2-yl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine 242143-39-1
KB-333602 2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline 5021-47-6
KB-333601 2-piperidin-3-ylazepane 912771-29-0
KB-333600 4-(1h-imidazol-2-yl)thiazole 51592-01-9
KB-333599 2-thiophen-2-ylazepane 383128-98-1
KB-333598 2-thiophen-2-yl-1h-imidazole 136103-77-0
KB-333597 2-thiophen-2-yl-pyrazine 56421-72-8
KB-333596 2-phenyl-[1,4]diazepane 105627-85-8
KB-333595 2-(3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl)pyrrolidine 851788-21-1
KB-333594 3-(2-chloroethoxy)propene 1462-39-1
KB-333593 1-(allyl)-1h-indole 16886-08-1
KB-333592 6-phenyl-1-hexene 1588-44-9
KB-333591 4-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-buten-4-ol 5452-46-0
KB-333590 3-methyl-5-vinylpyridine 51961-51-4
KB-333589 AZ5104 1421373-98-9
KB-333588 ethyl 6-keto-7-octenoate 50628-92-7
KB-333587 (2s)-2-benzyloxycarbonylamino-but-3-enoic acid
KB-333586 (R)-2-(BENZYLOXYCARBONYLAMINO)BUT-3-ENOIC ACID 75266-42-1
KB-333585 1-(7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl)ethenol 233272-36-1
KB-333583 (2r,5r)-2,5-dimethylmorpholine hydrochloride
KB-333582 1-[[(2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-Methyloxiranyl]Methyl]-1H-1,2,4-Triazole 127000-90-2
KB-333581 OTS964 1338545-07-5
KB-333580 (2s,5s)-2,5-dimethylmorpholine hydrochloride
KB-333579 (2s,5s)-5-methyl-2-phenylmorpholine hydrochloride
KB-333578 (2r,2'r)-n1,n1'-(ethane-1,2-diyl)bis(propane-1,2-diamine) 50985-30-3
KB-333577 n-boc-(4-carboxyphenyl)alanine 167496-24-4
KB-333576 (-)-MK 801 Maleate 121917-57-5
KB-333575 Hupperzine A 102518-79-6
KB-333574 3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one 112677-16-4
KB-333573 1-(4-nitrophenyl)ethanone oxime 10342-64-0
KB-333572 1-(3-bromo-5-nitrophenyl)-2-(propan-2-ylidene)hydrazine
KB-333571 (2z)-1-methoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene 2565-83-5
KB-333570 CNX-1351 1276105-89-5
KB-333569 benzyl bromomethyl sulfide 15960-81-3
KB-333568 6-bromo-3-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 1260810-02-3
KB-333567 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 115127-23-6
KB-333566 1,3-dibromo-imidazo[1,5-a]pyridine 72315-45-8
KB-333565 2-bromo-1,6-naphthyridine 72754-06-4
KB-333564 7-Bromooxazolo[4,5-c]pyridine 1256822-23-7
KB-333563 5-(5-bromo-3-pyridyl)-1h-tetrazole 211943-13-4
KB-333562 5-bromo-3-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 875639-71-7
KB-333561 1-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperidine 864424-01-1
KB-333560 1-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]pyrrolidine 416876-85-2
KB-333559 1-(2-bromobenzyl)pyrrolidine 91130-46-0
KB-333558 1-bromo-2-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)benzene 96557-36-7
KB-333557 4-bromo-2-(1h-imidazol-2-yl)phenol 289506-17-8
KB-333556 3-(4-bromophenyl)pyrido[3,4-e][1,2,4]triazine 885271-91-0
KB-333555 2-(3,4-dibromophenyl)-1,3-dioxolane 292038-45-0
KB-333554 benzyl-[4-(4-bromophenyl)thiazol-2-yl]amine 262372-91-8
KB-333553 3-(4-bromophenyl)-1h-pyrrole 848006-35-9
KB-333552 1-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperidine 554430-68-1
KB-333551 5'-bromo-2',3'-dihydro-1'h-spiro[cyclopentane-1,4'-isoquinoline] 885269-47-6
KB-333550 1-(chroman-5-yl)piperazine hydrochloride 105684-90-0
KB-333549 2-phenylpiperidine hydrochloride 37656-36-3
KB-333548 4-(1h-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride 90747-46-9
KB-333547 4-[3-(1h-imidazol-4-yl)propyl]piperidine dihydrobromide 639089-06-8
KB-333546 1-(2-isocyanophenyl)pyrrole 350829-07-1
KB-33148 3-Phenylmorpholine hydrochloride 1093307-44-8
KB-333545 b-(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)boronic acid pinacol ester
KB-330735 [(4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)thio]acetic acid 98276-91-6
KB-60587 Oxaliplatin 61825-94-3
KB-191370 2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide 125971-96-2
KB-151548 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-1h-benzimidazole hydrochloride 1163-36-6
KB-187669 [4-(piperidinomethyl)phenyl]methylamine 91271-81-7
KB-332140 2-chloro-N-[5-(tetrahydro-2-furanyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide 887345-06-4
KB-332046 2-[(3-hydroxyphenyl)amino]-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone 879856-94-7
KB-162162 [2-(1h-pyrazol-1-ylmethyl)benzyl]amine 878466-22-9
KB-331991 3-[(2-hydroxyphenyl)amino]-1,2,4-triazin-5(4H)-one 857492-03-6
KB-331112 4-hydroxy-N-isopropylbenzamide 83191-67-7
KB-331931 3-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol 81261-83-8
KB-331502 2-oxo-7-propoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 6093-74-9
KB-331923 4-bromo-2,6-dimethylphenyl acetate 60041-68-1
KB-23783 2-ethylphenylhydrazine hydrochloride 19398-06-2/58711-02-7
KB-330696 tetrahydrothiophene-3-thiol 1,1-dioxide 52513-18-5
KB-331887 [2-(ethylthio)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 446827-11-8
KB-331884 [(3-ethyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid 371126-60-2
KB-330229 (2E)-3-(3-bromo-4-ethoxy-5-methoxyphenyl)acrylic acid 354531-46-7
KB-150555 [1,4']bipiperidinyl-3-carboxylic acid ethyl ester 340962-71-2
KB-330909 3-(aminocarbonyl)-1,2,2-trimethylcyclopentanecarboxylic acid 330944-28-0
KB-331479 3-methyl-1-(4-methyl-2-quinolinyl)-1H-pyrazol-5-amine 307342-03-6
KB-50252 2-amino-6-hydroxyhexanoic acid 305-77-1
KB-330781 2-(1,1-Dioxo-tetrahydro-thiophen-3-yloxy)ethanol 25935-87-9
KB-331602 6-methyl-4-quinazolinamine 21419-47-6
KB-330506 6-amino-2-[(2-methylbenzyl)thio]-4(3H)-pyrimidinone 166751-33-3
KB-311697 2-(3-methyl-1,1-dioxo-tetrahydro-thiophen-3-ylamino)ethanol 151775-04-1
KB-186054 4-(1H-benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 139742-50-0
KB-99478 6-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid methyl ester 952182-43-3
KB-190265 4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride 854214-59-8
KB-104936 Pyrrolo[1,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 1083196-26-2
KB-279956 2-(3-Aminopropoxy)-4-methylbenzoic acid 774500-62-8
KB-72897 4-(2-pyridinyl)-1H-Pyrazol-3-amine 493038-87-2
KB-38835 2-Propenenitrile,3-(4-fluorophenyl)-,(E)- 27530-50-3
KB-32718 3-methyl-2-oxo-pentanoic acid 39748-49-7
KB-27703 2-Propenal,3-(methylphenylamino)-,(2E)- 34900-01-1
KB-332267 Defactinib 1073154-85-4/1345713-71-4
KB-49979 dimethyl (2S,2'S)-1,1'-((2S,2'S)-2,2'-(4,4'-(biphenyl-4,4'-diyl)bis(1H-imidazole-4,2-diyl))bis(pyrrolidine-2,1-diyl))bis(3-methyl-1-oxobutane-2,1-diyl)dicarbamate 1009119-64-5/1214735-16-6
KB-244151 5,6-dichloro-1h-indazole-3-carboxylic acid 124459-91-2
KB-25218 2-methyl-2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazol-3-amine 877041-43-5/885529-68-0
KB-24982 2-Methoxybenzoic acid 529-75-9/579-75-9
KB-166041 2,6-dimethyl-4-hydroxybenzylamine 175204-31-6
KB-225771 3,5-dimethylphenoxyacetic acid hydrazide 83798-15-6
KB-246831 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazin-2-one 912771-42-7
KB-88073 4-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 914637-20-0
KB-66755 2-(2-NITROPHENYL)MALONDIALDEHYDE 53868-44-3/386715-37-3
KB-154049 1h-benzimidazole-1,2-diamine 29540-87-2/1052545-07-9
KB-218770 1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol hydrochloride 52-49-3/58947-95-8
KB-168650 2-bromo-1-(3,5-dichloro-2-methoxyphenyl)ethanone 683274-78-4
KB-93641 2-Azabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid hydrochloride 116129-07-8
KB-93245 2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 115311-32-5
KB-229977 2-chloro-6-[(4-chlorophenyl)(cyano)methyl]benzenecarbonitrile 338953-31-4
KB-229788 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 20566-93-2
KB-123460 2-chloro-5-(morpholine-4-sulfonyl)benzoic acid 109029-96-1
KB-169791 2-chloro-5-(1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl)-4-fluorobenzenol 852690-96-1
KB-169566 2-chloro-3-pyridyl 4-chlorobenzene-1-sulfonate 219930-49-1
KB-232175 2-pyridin-3-yl-piperazine 111781-56-7
KB-110849 2-propoxyaniline hydrochloride 220594-10-5
KB-24374 2-Hydroxy-2-pyridylethylamine 89943-14-6
KB-24364 2-Hydroxy-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethylamine 91252-41-4
KB-94291 2-hydroxy-1-naphthaldehyde thiosemicarbazone 7410-40-4
KB-230646 2-fluoro-5-methyl-benzamidine 885956-90-1
KB-166388 2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-n'-hydroxyethanimidamide 70661-64-2
KB-123684 2-(4-N-Cbz-morpholin-2-yl)acetic acid 702693-24-1
KB-222903 2-(4-iodophenoxy)pyrimidine 330792-86-4
KB-92188 2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 338416-70-9
KB-220627 2-(2,6-dichlorophenyl)-1-(hydroxyimino)ethylamine 925252-78-4
KB-162812 2-(4-benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 446275-89-4
KB-204670 tert-butyl-2-oxo-3-(trifluoromethyl)piperidin-3-ylcarbamate 195196-07-7
KB-104833 Phenylaminopyridin-2-ylacetonitrile 904813-98-5
KB-109146 3-methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine 380238-10-8
KB-135256 3-methyl-1-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine hydrochloride 1171552-34-3
KB-235760 3-chloro-5-fluorothiophenol 845823-02-1
KB-181253 3-bromomandelic acid 49839-81-8
KB-181217 3-bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile 515848-04-1
KB-236900 3-pyridin-3-yl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde 877825-75-7
KB-96486 3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 5071-61-4
KB-27106 3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine 887344-28-7
KB-177931 3-(4-bromo-2-thienyl)acrylic acid 144558-44-1
KB-177903 3-(4-amino-5-oxo-3-thioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-6-yl)propanoic acid 84424-74-8
KB-232991 3-(3-trifluoromethylphenyl)pyrazole 149739-48-0
KB-116141 3-(azepane-1-sulfonyl)-4-methoxybenzoic acid 299181-35-4
KB-180608 3-amino-4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzenecarbonitrile 303147-30-0
KB-180106 3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(3-methylphenyl)propanoic acid 284493-57-8
KB-179926 3,6-dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde 1206-55-9
KB-179401 3,5-dibromo-2-ethoxybenzaldehyde 61657-67-8
KB-232941 3-(3-fluorobenzyloxy)bromobenzene 845866-57-1
KB-236180 3-fluorobenzylmagnesium chloride 64168-34-9
KB-203981 n-benzyl-2-chloro-n-methylacetamide 73685-56-0
KB-114229 N-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)acetamide hydrochloride 1171427-63-6
KB-102147 N-(4-Fluoro-phenyl)-2-piperazin-1-yl-acetamide 256943-82-5
KB-101921 N-(4-bromophenyl)benzamide 2879-83-6
KB-107288 N-(3-acetylphenyl)benzenesulfonamide 76883-63-1
KB-101039 N-(2-Chloro-phenyl)-2-piperazin-1-yl-acetamide 851903-44-1
KB-257602 methyl 6-(3-methoxyphenyl)nicotinate 869985-47-7
KB-114674 methyl 3-(pyrrolidin-1-yl)propanoate 22041-21-0
KB-255382 methyl 2-[(chloroacetyl)amino]-4-methylpentanoate 956327-03-0
KB-141391 methyl-2-(pyrrolidin-3-yl)acetate 95274-14-9
KB-255186 methyl 2-(chloromethyl)-4-phenylquinoline-3-carboxylate hydrochloride 1052542-93-4
KB-255123 methyl 2-(4-nitrophenoxy)benzenecarboxylate 212189-50-9
KB-255076 methyl 2-(4-aminophenoxy)benzenecarboxylate 212189-58-7
KB-111819 ethyl 5-amino-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 150011-11-3
KB-253497 ethyl 5-(4-formylphenyl)-2-thiophenecarboxylate 850074-81-6
KB-253252 ethyl 4-amino-2-(chloromethyl)-6-methylfuro[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylate 796067-48-6
KB-99954 Ethyl 3-[4-(tert-butyl)phenyl]-2-cyanoacrylate 247099-46-3
KB-252680 ethyl 2-methyl-5-oxo-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxylate 885949-74-6
KB-99911 Ethyl 2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate 75894-43-8
KB-252525 ethyl 2-amino-5-methyl-4-(4-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate 350997-35-2
KB-99872 Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate 91920-52-4
KB-252179 ethyl 2-(4-fluoroanilino)-2-oxoacetate 69065-91-4
KB-201168 ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate 439094-94-7
KB-98675 5-(4-Methoxy-phenyl)-4-p-tolyl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol 5679-72-1
KB-195924 5-(4-fluorophenyl)-3h-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 35978-37-1
KB-98610 5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 321848-47-9
KB-197648 5-fluoro-2-piperidin-1-ylaniline hydrochloride 1185302-55-9
KB-197567 5'-ethyl-2'-methoxyacetophenone 29643-54-7
KB-197599 5-fluoro-2-(3-methylpiperidin-1-yl)aniline hydrochloride 1052529-99-3
KB-112840 5-chloro-2-(4-chloro-2,6-dimethylphenoxy)aniline hydrochloride 1049784-98-6
KB-244718 5-bromo-1-(3-chlorophenyl)-1h-pyrazole-4-carboxylic acid 959576-61-5
KB-98814 5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 320422-34-2
KB-98804 5-Amino-1-(4-bromo-phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester 138907-71-8
KB-246865 6-(1h-pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 218157-81-4
KB-99342 6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid 216955-75-8
KB-200268 8-amino-quinolin-6-ol 7402-16-6
KB-187662 4-(piperazine-1-carbonyl)benzoic acid 691394-20-4
KB-187513 4-(dimethylamino)benzhydrol 7494-77-1
KB-97025 4-(dimethylamino)benzaldehyde thiosemicarbazone 2929-81-9
KB-187510 4-(dimethylamino)-4'-methylbenzhydrol 93026-72-3
KB-187509 4-(dimethylamino)-4'-fluorobenzhydrol 39768-80-4
KB-187196 4-(4-tert-butylphenyl)thiazol-2-ylamine 81529-61-5
KB-187151 4-(4-n-butylphenyl)benzaldehyde 93972-06-6
KB-37303 4-Bromo-7-chloroquinoline 98519-65-4
KB-97521 4-Amino-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid 769-52-8
KB-191480 4-fluoro-4'-methylbenzhydrol 345-91-5
KB-191474 4-fluoro-4'-(methylthio)benzhydrol 1510-48-1
KB-190873 4-chloro-6-(4-chlorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine 681260-54-8
KB-243004 4-phenyl-1h-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 174713-63-4
KB-193280 4-methyl-4'-(methylthio)benzhydrol 842140-63-0
KB-98541 5-(2-Fluoro-phenyl)-4-p-tolyl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol 438029-55-1
KB-195104 4-tert-butylbenzhydrol 22543-74-4
KB-195097 4-tert-butyl-4'-fluorobenzhydrol 596812-34-9
KB-97802 4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 384351-45-5
KB-105982 4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether 320421-51-0
KB-96872 4-(4-Ethoxy-phenyl)-5-pyridin-3-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol 111114-78-4
KB-238208 4-(4-carbamoylpiperazine-1-carbonyl)benzoic acid 693790-30-6
KB-186838 4-(3-trifluoromethylphenoxy)aniline 41605-31-6
KB-238021 4-(3-pyridyl)-1h-1,2,3-triazole-5-carbonitrile 884504-69-2
KB-108928 4-(3-methylpiperidin-1-yl)-3-nitrobenzoic acid 380194-19-4
KB-186565 4'-(3-fluorobenzyloxy)acetophenone 1044063-98-0
KB-96723 4-(3-Bromobenzyl)morpholine 364793-82-8
KB-186241 4'-(2-bromo-4-fluorophenoxy)acetophenone 845866-51-5
KB-186240 4-(2-bromo-4-ethylphenoxy)butanoic acid 685853-21-8
KB-199426 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid 461026-47-1
KB-248374 6-chloro-3-methyl-3h-imidazo[4,5-b]pyridine 108847-89-8
KB-247858 6-bromo-3h-imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 889939-41-7
KB-217991 1-benzyl-3-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde 588687-35-8
KB-152102 1-benzhydryl-3-fluoro-azetidine hydrochloride 869488-99-3
KB-307301 1-azabicyclo[2.2.1]heptane-4-carboxylic acid methyl ester 119102-22-6
KB-217498 1-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine hydrochloride 1185298-60-5
KB-217362 1-[4-(diethylamino)-2-hydroxyphenyl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone 333303-11-0
KB-214725 1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)homopiperazine hydrochloride 1185298-75-2