Number Chemical Name CAS
KB-319709 (1-methyl-2-pyrrolidin-1-ylethyl)amine
KB-319708 (1-methyl-1h-tetrazol-5-ylsulfanyl)acetic acid 55862-52-7
KB-319707 (1-methyl-1h-pyrrol-2-yl)acetic acid hydrazide 158144-17-3
KB-319706 (1-methyl-1h-pyrazol-3-ylmethyl)phenethylamine
KB-319705 (1-methyl-1h-imidazol-2-ylmethyl)-(tetrahydro-furan-2-ylmethyl)amine
KB-319704 (1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-p-tolylamine
KB-319703 (1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)phenylamine
KB-319702 (1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-o-tolylamine
KB-319701 (1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)naphthalen-1-ylamine
KB-319700 (1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-m-tolylamine
KB-319699 (1-methyl-1h-benzimidazol-2-yl)methanol
KB-319698 (1-isopropyl-1h-benzoimidazol-2-yl)hydrazine
KB-319697 (1-isopropyl-1h-benzimidazol-2-yl)methanol
KB-319696 (1-isobutyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)naphthalen-1-ylamine
KB-319695 (1-indan-2-yl-3-oxo-piperazin-2-yl)acetic acid
KB-319694 (1h-pyrrol-2-yl)acetic acid hydrazide
KB-319693 (1h-indazole-5-yl)methanamine
KB-319692 (1h-indazol-6-ylmethyl)-(2-[5-(4-trifluoromethylphenyl)-2h-[1,2,4]triazol-3-yl]phenyl)amine
KB-319691 (1h-indazol-6-ylmethyl)-(2-[5-(4-trifluoromethoxyphenyl)-2h-[1,2,4]triazol-3-yl]phenyl)amine
KB-319690 (1h-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ylmethyl)carbamic acid benzyl ester
KB-319689 (1-furan-3-ylmethyl-3-oxo-piperazin-2-yl)acetic acid
KB-319688 (1-furan-2-ylmethyl-3-oxo-piperazin-2-yl)acetic acid
KB-319687 (1-furan-2-yl-ethyl)-(3-methyl-1-phenyl-but-3-enyl)amine 436096-85-4
KB-319686 (1-furan-2-yl-but-3-enyl)thiophen-2-ylmethylamine 799779-51-4
KB-319685 (1-furan-2-yl-but-3-enyl)phenethylamine 436088-82-3
KB-319684 (1-furan-2-yl-but-3-enyl)-(4-methoxyphenyl)amine 173416-01-8
KB-319683 (1-furan-2-yl-3-methyl-but-3-enyl)phenylamine 354552-07-1
KB-319682 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-p-tolylamine
KB-319681 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)phenylamine
KB-319680 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-o-tolylamine
KB-319679 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)naphthalen-1-ylamine
KB-319678 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-m-tolylamine
KB-319677 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-methoxyphenyl)amine
KB-319676 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)amine
KB-319675 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-ethylphenyl)amine
KB-319674 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-methoxyphenyl)amine
KB-319673 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-fluorophenyl)amine
KB-319672 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-ethylphenyl)amine
KB-319671 (1-ethyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2-ethylphenyl)amine
KB-319670 (1-ethyl-1h-indol-3-ylsulfanyl)acetic acid 883539-49-9
KB-319669 (1-ethyl-1h-imidazol-2-ylmethyl)isopropylamine
KB-319668 (1-ethyl-1h-imidazol-2-ylmethyl)-(2-methoxyethyl)amine
KB-319667 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-p-tolylamine
KB-319666 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)phenylamine
KB-319665 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-o-tolylamine
KB-319664 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)naphthalen-1-ylamine
KB-319663 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-m-tolylamine
KB-319662 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-methoxyphenyl)amine
KB-319661 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)amine
KB-319660 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-ethylphenyl)amine
KB-319659 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-methoxyphenyl)amine
KB-319658 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-fluorophenyl)amine
KB-319657 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-ethylphenyl)amine
KB-319656 (1-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2-ethylphenyl)amine
KB-319655 (1-ethyl-1h-benzimidazol-2-yl)methanol
KB-319654 (1-cyclopentyl-3-oxo-piperazin-2-yl)acetic acid
KB-319653 (1-cyclohexylmethyl-3-oxo-piperazin-2-yl)acetic acid
KB-319652 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-p-tolylamine
KB-319651 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)phenylamine
KB-319650 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-o-tolylamine
KB-319649 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-m-tolylamine
KB-319648 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-tert-butylphenyl)amine
KB-319647 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-methoxyphenyl)amine
KB-319646 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)amine
KB-319645 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-ethylphenyl)amine
KB-319644 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-chlorophenyl)amine
KB-319643 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-methoxyphenyl)amine
KB-319642 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-fluorophenyl)amine
KB-319641 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-ethylphenyl)amine
KB-319640 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-chlorophenyl)amine
KB-319639 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2-ethylphenyl)amine
KB-319638 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,5-dimethylphenyl)amine
KB-319637 (1-butyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,4-dimethylphenyl)amine
KB-319636 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-p-tolylamine
KB-319635 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)phenylamine
KB-319634 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-o-tolylamine
KB-319633 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)naphthalen-1-ylamine
KB-319632 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-m-tolylamine
KB-319631 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-tert-butylphenyl)amine
KB-319630 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-methoxyphenyl)amine
KB-319629 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)amine
KB-319628 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-ethylphenyl)amine
KB-319627 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-chlorophenyl)amine
KB-319626 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-methoxyphenyl)amine
KB-319625 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-fluorophenyl)amine
KB-319624 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-ethylphenyl)amine
KB-319623 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-chlorophenyl)amine
KB-319622 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2-ethylphenyl)amine
KB-319621 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,5-dimethylphenyl)amine
KB-319620 (1-butyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,4-dimethylphenyl)amine
KB-319619 (1-butyl-1h-imidazol-2-ylmethyl)isopropylamine
KB-319618 (1-butyl-1h-imidazol-2-ylmethyl)ethylamine
KB-319617 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-p-tolylamine
KB-319616 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)phenylamine
KB-319615 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-o-tolylamine
KB-319614 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)naphthalen-1-ylamine
KB-319613 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-m-tolylamine
KB-319612 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-tert-butylphenyl)amine
KB-319611 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-methoxyphenyl)amine
KB-319610 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)amine
KB-319609 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-ethylphenyl)amine
KB-319608 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-chlorophenyl)amine
KB-319607 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-methoxyphenyl)amine
KB-319606 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-fluorophenyl)amine
KB-319605 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-ethylphenyl)amine
KB-319604 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-chlorophenyl)amine
KB-319603 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2-ethylphenyl)amine
KB-319602 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,5-dimethylphenyl)amine
KB-319601 (1-butyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,4-dimethylphenyl)amine
KB-319600 (1-butyl-1h-benzoimidazol-2-yl)hydrazine 615281-72-6
KB-319599 (1-bromonaphthalen-2-yloxy)acetic acid [1-(4-aminophenyl)ethylidene]hydrazide
KB-319598 (1-bromonaphthalen-2-yloxy)acetic acid [1-(3-aminophenyl)ethylidene]hydrazide
KB-319597 (1-bromonaphthalen-2-yloxy)acetic acid
KB-319596 (1-biphenyl-4-ylmethyl-3-oxo-piperazin-2-yl)acetic acid
KB-319595 (1-benzylpiperidin-4-yl)-(6-methylpyridin-2-ylmethyl)amine
KB-319594 (1-benzylpiperidin-4-yl)-(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine
KB-319593 (1-benzylpiperidin-4-yl)-(1-methyl-1h-pyrrol-2-ylmethyl)amine
KB-319592 (1-benzyl-3-oxo-piperazin-2-yl)acetic acid
KB-319591 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-p-tolylamine
KB-319590 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)phenylamine
KB-319589 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-o-tolylamine
KB-319588 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)naphthalen-1-ylamine
KB-319587 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-tert-butylphenyl)amine
KB-319586 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-methoxyphenyl)amine
KB-319585 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)amine
KB-319584 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-ethylphenyl)amine
KB-319583 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-chlorophenyl)amine
KB-319582 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-methoxyphenyl)amine
KB-319581 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-fluorophenyl)amine
KB-319580 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-chlorophenyl)amine
KB-319579 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2-ethylphenyl)amine
KB-319578 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,5-dimethylphenyl)amine
KB-319577 (1-benzyl-2-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,4-dimethylphenyl)amine
KB-319576 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-p-tolylamine
KB-319575 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)phenylamine
KB-319574 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-o-tolylamine
KB-319573 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)naphthalen-1-ylamine
KB-319572 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-m-tolylamine
KB-319571 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-tert-butylphenyl)amine
KB-319570 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-methoxyphenyl)amine
KB-319569 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)amine
KB-319568 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-ethylphenyl)amine
KB-319567 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-chlorophenyl)amine
KB-319566 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-methoxyphenyl)amine
KB-319565 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-fluorophenyl)amine
KB-319564 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-ethylphenyl)amine
KB-319563 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-chlorophenyl)amine
KB-319562 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2-ethylphenyl)amine
KB-319561 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,5-dimethylphenyl)amine
KB-319560 (1-benzyl-2-ethyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,4-dimethylphenyl)amine
KB-319559 (1-benzyl-1h-imidazol-2-ylmethyl)methylamine
KB-319558 (1-benzyl-1h-imidazol-2-ylmethyl)ethylamine
KB-319557 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-p-tolylamine
KB-319556 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)phenylamine
KB-319555 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-o-tolylamine
KB-319554 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)naphthalen-1-ylamine
KB-319553 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-m-tolylamine
KB-319552 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-tert-butylphenyl)amine
KB-319551 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-methoxyphenyl)amine
KB-319550 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)amine
KB-319549 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-ethylphenyl)amine
KB-319548 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(4-chlorophenyl)amine
KB-319547 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-methoxyphenyl)amine
KB-319546 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-fluorophenyl)amine
KB-319545 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-ethylphenyl)amine
KB-319544 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(3-chlorophenyl)amine
KB-319543 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2-ethylphenyl)amine
KB-319542 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,5-dimethylphenyl)amine
KB-319541 (1-benzyl-1h-benzoimidazol-5-yl)-(2,4-dimethylphenyl)amine
KB-319540 (1-(4-bromophenyl)-2-cyclohexylcyclopropyl)methanol
KB-319539 (1-​(Trifluoromethyl)​cyclopropyl)​methanol 371917-17-8
KB-319538 ([5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-2-furyl]methyl)amine
KB-319537 ([5-(pyrrolidin-1-ylcarbonyl)-2-furyl]methyl)amine
KB-319536 ([5-(piperidin-1-ylmethyl)-2-furyl]methyl)amine
KB-319535 ([5-(piperidin-1-ylcarbonyl)-2-furyl]methyl)amine
KB-319534 ([5-(phenoxymethyl)-2-furyl]methyl)amine
KB-319533 ([5-(morpholin-4-ylmethyl)-2-furyl]methyl)amine
KB-319532 ([5-(morpholin-4-ylcarbonyl)-2-furyl]methyl)amine
KB-319531 ((2-methylbut-3-yn-2-yloxy)methyl)benzene 50420-73-0
KB-246281 5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione 58942-03-3/67337-73-9
KB-38006 4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 182198-35-2
KB-25547 2-methyl-oxazole-5-carbaldehyde 153138-05-7/885273-42-7
KB-94609 2-Methyl-benzofuran-7-ylamine 26325-21-3
KB-23329 2-Chloro-thieno[3,2-d]pyrimidine 1119280-68-0
KB-23328 2-Chloro-thieno[2,3-d]pyrimidine 83259-30-7
KB-21030 2-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone 2631-72-3/170894-53-8
KB-93608 2-Amino-6-benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 24237-37-4
KB-91143 2-(2-Amino-thiazol-4-yl)-acetamide 220041-33-8
KB-89057 [2-(4-Chloro-phenoxy)-ethyl]-hydrazine 92307-08-9
KB-204501 piperidin-4-yl-(3-trifluoromethylphenyl)-amine 782446-06-4
KB-309136 OTSSP167 1431697-89-0
KB-80599 SNS-314 MESYLATE 1146618-41-8
KB-104268 N-Benzyl-2-bromoacetamide
KB-101663 N-(3-Methoxy-benzyl)-guanidine 46228-51-7
KB-101904 N-(4-bromophenyl)-2-chlorobenzamide 66569-05-9
KB-101652 N-(3-Hydroxy-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 1082766-43-5
KB-313201 n-(2,5-dichlorophenyl)maleamic acid 306935-76-2/31460-32-9
KB-101128 N-(2-Fluorophenyl)anthranilic acid 54-58-0
KB-101019 N-(2-Chloro-benzyl)-guanidine 4406-27-3
KB-298303 n-(2,4-dimethoxybenzylidene)methanesulfonamide 681260-28-6
KB-298251 n-(2,3-dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl)-n-ethylamine hydrochloride 92146-71-9
KB-255576 methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate 184174-81-0
KB-254062 furan-2-ylmethyl-(1-phenyl-ethyl)amine 161119-98-8
KB-100154 Ethyl-(5-methyl-furan-2-ylmethyl)-amine 175915-12-5
KB-99729 C-(2-Methyl-1H-indol-5-yl)-methylamine 36798-25-1
KB-99723 C-(1-Propyl-1H-imidazol-2-yl)-methylamine 886498-05-1
KB-200603 biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 4-isopropyl ester 728918-98-7
KB-200601 biphenyl-3-carbonyl chloride 42498-44-2
KB-200600 biphenyl-3,4'-dicarboxylic acid 4'-isopropyl ester 728919-00-4
KB-200599 biphenyl-3,4'-dicarboxylic acid 3-isopropyl ester 282727-24-6
KB-99725 C-(1-Propyl-piperidin-4-yl)-methylamine 392691-05-3
KB-250467 8-methyl-2-phenyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 524724-72-9
KB-248823 6-hydrazinouracil 893631-08-8
KB-46811 8-Fluoro-3-iodoquinoline 866782-59-4
KB-99631 8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 353258-35-2
KB-249518 7-bromo-2,3-dichloropyrido[2,3-b]pyrazine 341939-31-9
KB-99561 7-bromo-1H-indol-5-amine 196205-07-9
KB-199587 6-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 869941-96-8
KB-199439 6-fluoro-4-methyl-3-phenylcoumarin 288399-91-7
KB-199414 6-ethyl-4-hydroxycoumarin 55005-28-2
KB-199323 6-chloro-3-cyanocoumarin 28447-81-6
KB-199161 6-bromo-2-isopropylquinoline-4-carboxylic acid 401624-46-2
KB-99419 6-Bromo-2,3-dimethoxy-benzaldehyde 53811-50-0
KB-247715 6-bromo-2-(5-methylthiophen-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid 350998-05-9
KB-247714 6-bromo-2-(5-methyl-furan-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid 350998-12-8
KB-199138 6-bromo-2-(4-methoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid 109540-19-4
KB-199134 6-bromo-2-(4-methoxyphenyl)-3-methylquinoline-4-carboxylic acid 354539-71-2
KB-199132 6-bromo-2-(4-isopropoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid 351001-10-0
KB-199130 6-bromo-2-(4-fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid 391-23-1
KB-199126 6-bromo-2-(4-ethoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid 351001-28-0
KB-199121 6-bromo-2-(4-bromophenyl)quinoline-4-carboxylic acid 342017-95-2
KB-199117 6-bromo-2-(3-methoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid 351329-64-1
KB-199111 6-bromo-2-(3-ethoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid 350999-95-0
KB-199110 6-bromo-2-(3-bromophenyl)quinoline-4-carboxylic acid 350998-36-6
KB-199106 6-bromo-2-(2-isopropoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid 354539-41-6
KB-199104 6-bromo-2-(2-chlorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid 445289-24-7
KB-199099 6-bromo-2-(2,4-diethoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid 494860-96-7
KB-45570 6-Iodo-quinazoline-2,4-diamine 132131-20-5
KB-46144 7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde 136812-31-2
KB-247033 6-(4-bromophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 451485-66-8
KB-110174 5-methyl-4-(4-propylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine 438223-45-1
KB-123438 5-Fluoro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 151734-01-9
KB-197564 5-ethyl-2-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde 90564-23-1
KB-198231 5-phenyl-thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol 182198-89-6
KB-98838 5-Aminomethyl-1,3-dimethyl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one 886508-53-8
KB-124004 5-(morpholin-4-ylmethyl)quinolin-8-ol 312611-90-8
KB-196109 5-(benzylaminomethyl)-2-methoxyphenol 58451-94-8
KB-98655 5-(4-Fluoro-phenyl)-4-methyl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol 138417-35-3
KB-98641 5-(4-Ethyl-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 890591-84-1
KB-195900 5-(4-chloro-pyrazol-1-ylmethyl)-furan-2-carboxylic acid 312309-03-8
KB-243510 5-(3-thienyl)-2-furaldehyde 886361-73-5
KB-242511 4-methoxy-2,3-dimethylpyridine 163593-69-9
KB-193330 4'-methyl-biphenyl-4-ylamine hydrochloride 1204-78-0
KB-193246 4-methyl-3-(morpholine-4-sulfonyl)benzoic acid 300383-08-8
KB-115224 4-methoxy-N-(1-phenylethyl)benzamide 68162-84-5
KB-98176 4-Isopropoxy-3-methoxy-benzoic acid 3535-33-9
KB-190902 4-chloro-6-methoxy-2-phenylquinoline 50593-72-1
KB-38086 4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 89466-39-7
KB-312689 4-hydroxy-1-(toluene-4-sulfonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid 16257-64-0
KB-192723 4'-hydroxybiphenyl-2-carbaldehyde 400747-55-9
KB-191521 4'-fluorobiphenyl-2-ylamine hydrochloride 1049733-12-1
KB-191235 4-difluoromethoxy-3-methoxybenzoic acid 162401-59-4
KB-98002 4-Cyclopropyl-2,4-dioxo-butyric acid methyl ester 167408-67-5
KB-97857 4-Chloromethyl-5-methyl-2-o-tolyl-oxazole 671215-81-9
KB-97844 4-Chloromethyl-2-(4-methoxy-phenyl)-5-methyl-oxazole 122994-69-8
KB-190898 4'-chloro-6-fluoroflavone 288400-97-5
KB-190517 4-chloro-2-methyl-1-indanone 245653-50-3
KB-190519 4-chloro-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde 902837-61-0
KB-190297 4-chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1h-pyrazol-3-ylamine 1001757-53-4
KB-190098 4'-bromobiphenyl-4-sulfonyl chloride 13610-11-2
KB-189324 4-amino-n-(3,5-dichlorophenyl)-benzenesulfonamide 5407-59-0
KB-36691 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 52068-30-1/55974-70-4
KB-97517 4-Amino-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 55904-61-5
KB-188680 4-[4-(dimethylamino)phenyl]butan-2-ol 118165-23-4/120049-61-8
KB-188675 4-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]thiazol-2-ylamine 675602-96-7
KB-188631 4-[3-(3-nitrophenyl)ureido]benzenesulfonyl chloride 677326-86-2
KB-239431 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine 165948-23-2
KB-35151 4-(Piperidin-4-yl)morpholine 53617-35-9
KB-187609 4-(morpholin-4-yl)piperidine dihydrochloride 334942-10-8/550370-31-5
KB-187414 4-(benzylaminomethyl)-2-methoxyphenol 69875-94-1
KB-96958 4-(5-Methyl-2-furyl)benzoic acid 53782-63-1
KB-187182 4-(4-propylphenyl)thiazol-2-ylamine 350997-71-6
KB-108967 4-(4-methylpiperidin-1-yl)-3-nitrobenzoic acid 312921-75-8
KB-96888 4-(4-Fluoro-phenyl)-5-methyl-thiazol-2-ylamine 2928-00-9
KB-34406 4-(4-Fluoro-phenoxy)-benzenesulfonylchloride 192329-91-2
KB-238199 4-(4-bromopyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid 387344-96-9
KB-106555 4-(4-bromophenoxymethyl)benzoic acid 364623-84-7
KB-186903 4-(4'-bromobiphenyl-4-yl)thiazol-2-ylamine 676348-26-8
KB-238145 4-(4-bromo-3-nitrophenyl)thiazol-2-ylamine 675602-97-8
KB-237913 4-(3-fluorophenyl)-3-oxo-butyric acid ethyl ester 221121-36-4
KB-186567 4-(3-fluorophenoxy)piperidine 3202-35-5
KB-115793 4-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine 189011-00-5
KB-186515 4-(3-bromo-4-fluorophenyl)thiazol-2-ylamine 676348-24-6
KB-96679 4-(2-nitro-5-piperazin-1-ylphenyl)morpholine 332023-13-9
KB-106783 4-(2-bromophenoxymethyl)benzoic acid 364610-26-4
KB-237161 4-(1h-pyrazol-4-yl)benzaldehyde 1017794-45-4
KB-96563 4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 1017794-47-6
KB-185573 4-(1-ethyl-1h-pyrazol-4-yl)-thiazol-2-ylamine 956363-87-4
KB-96528 3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid 282524-95-2
KB-184113 3-propoxybenzoic acid 190965-42-5
KB-236780 3-Phenyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 46687-57-4/105264-20-8
KB-183868 3-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propionic acid methyl ester 139148-39-3
KB-183862 3-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)propionic acid methyl ester 677326-72-6
KB-183863 3-oxo-3-(2-phenoxyphenyl)propionic acid ethyl ester 119031-24-2
KB-183864 3-oxo-3-(2-phenoxyphenyl)propionic acid methyl ester 97541-70-3
KB-183859 3-oxo-3-(2,3,6-trimethoxyphenyl)propionic acid methyl ester 677326-66-8
KB-183076 3-isobutoxybenzaldehyde 67698-69-5
KB-96046 3-Chloro-N-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)-propionamide 449170-55-2
KB-115791 3-Bromo-4-methoxy-benzoyl chloride 81324-61-0
KB-234765 3-benzoylamino-benzoic acid 587-54-2
KB-95552 3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 336879-99-3
KB-105928 3-Iodo-5-methyl-1H-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 914349-25-0
KB-145137 3-iodo-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 1378875-98-9
KB-213658 1-(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethanone 1048384-87-7
KB-253530 Ethyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine-3-carboxylate 1207253-96-0
KB-242007 4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 1260759-82-7
KB-253305 Ethyl 4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 337902-71-3
KB-236152 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinaldehyde 1227499-98-0
KB-207044 (3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol hydrochloride 70580-28-8
KB-248745 6-Fluorobenzo[d]thiazole-2-carbaldehyde 933749-06-5
KB-239557 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carboxamide 1196155-60-8
KB-260781 tert-Butyl 5-bromo-3-chloropicolinate 1335056-20-6
KB-255700 Methyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 1261562-52-0
KB-261001 Thiazole-2-carbaldehyde hydrochloride 1035220-00-8
KB-239462 4,5-Dichloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 137287-40-2
KB-230249 2-Chloroquinolin-4-amine hydrochloride 1087751-28-7
KB-247440 6,8-Dichloro-2,7-naphthyridin-1(2H)-one hydrochloride 1175559-45-1
KB-249613 7-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine 1211527-07-9
KB-260613 tert-Butyl 4-(5-hydroxypyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate 1272973-58-6
KB-205004 (1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid 1312693-57-4
KB-234339 3,6-difluoro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester 356783-26-1
KB-233742 3-(pyridine-4-carbonyl)benzenesulfonyl chloride 680618-21-7
KB-95211 3-(4-Chlorophenyl)propionitrile 32327-71-2
KB-286228 3-(3-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid methyl ester 294881-10-0
KB-177411 3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole 57148-86-4
KB-232540 3-(2-amino-thiazol-4-yl)benzonitrile 202664-32-2
KB-196997 [(3r,4r)-4-hydroxypyrrolidin-3-yl]carbamic acid tert-butyl ester 1203566-77-1
KB-170040 2-chloro-n-(2-methylphenyl)acetamide 37394-93-7
KB-167919 2-benzo[d]1,3-dioxolen-5-yl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid 72678-96-7
KB-167025 2-amino-3-formyl-6-methylchromone 68301-75-7
KB-319530 3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine dihydrochloride
KB-164630 2,4-dibromo-6-nitrophenol 15969-09-2
KB-164631 2,4-dibromobenzaldehyde 5629-98-1
KB-163295 2-(biphenyl-4-carbonyl)-3-oxo-butyric acid methyl ester 676348-60-0
KB-162827 2-(4-bromobenzoyl)-1h-indole-3-carboxylic acid 75822-51-4
KB-48209 Boc-3-Iodo-D-Phenylalanine 478183-66-3
KB-48210 Boc-3-Iodo-L-Phenylalanine 273221-75-3
KB-48211 Boc-3-Methoxy-D-Phenylalanine 261380-37-4
KB-48212 Boc-3-Methoxy-L-Phenylalanine 261360-71-8
KB-08650 1-(3-Bromo-pyrrolidin-1-yl)-ethanone 1353989-43-1
KB-08774 1-(3-Iodo-pyrrolidin-1-yl)-ethanone 1353970-99-6
KB-202896 methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate 1027513-46-7
KB-162750 2-(3-nitrophenyl)quinoline-4-carboxylic acid 70097-12-0
KB-162714 2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid 32366-62-4
KB-162457 2-(2-methoxyphenoxy)ethyl chloride 53815-60-4
KB-162163 2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzohydrazide 31739-63-6
KB-131083 2-(methylsulfonyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine 1417628-73-9
KB-88920 (5-Methyl-4-phenyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)-acetic acid 200815-83-4
KB-88912 (5-Furan-2-yl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)-acetic acid 30452-55-2
KB-88891 (5,6-Dimethyl-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylsulfanyl)-acetic acid 296262-16-3
KB-88862 (4-Oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydro-benzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-2-ylsulfanyl)-acetic acid 112672-69-2
KB-01808 (4-CHLOROPYRIDIN-2-YL)METHANAMINE dihydrochloride 114780-09-5
KB-208059 (4-chlorobenzyl)-(1-phenylethyl)amine 13541-49-6
KB-207908 (4-benzyloxybenzyl)pyridin-2-ylmethylamine 680185-70-0
KB-01600 (3R)-1-(2-Boc-aminoethyl)-3-pyrrolidinol 1212138-02-7
KB-207208 (3-bromobenzyl)-(1-phenylethyl)amine 680185-60-8
KB-88608 (2-Methoxy-ethyl)-thiophen-2-ylmethyl-amine 852399-96-3
KB-319529 4-methylenepiperidine hydrochloride 144230-50-2
KB-193339 4-methylenepiperidine 148133-82-8
KB-303041 Sodium lactobionate 27297-39-8
KB-303040 PIPES sesquisodium salt 100037-69-2
KB-303147 2-propylpyrimidin-4-amine 100910-69-8
KB-302431 Barnidipine 104713-75-9
KB-302430 Manidipine 89226-50-6
KB-302429 Barnidipine hydrochloride 104757-53-1/104831-94-9
KB-301731 N-BenzylphenethylaMine hydrochloride 3240-91-3
KB-300193 Dimethyl {3-[5-nitro-2-(2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)benzoimidazol-1-yl]propyl}amine hydrochloride 17817-79-7
KB-300192 Dimethyl {3-[5-nitro-2-(2-piperidin-1-yl-ethyl)benzoimidazol-1-yl]propyl}amine hydrochloride 19809-17-7
KB-300191 Dimethyl {3-[2-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-5-nitrobenzoimidazol-1-yl]propyl}amine hydrochloride 19809-15-5
KB-300190 Dimethyl {3-[2-(2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)benzoimidazol-1-yl]propyl}amine hydrochloride 19809-19-9
KB-300186 Dimethyl {2-[2-(2-morpholin-4-yl-ethyl)benzoimidazol-1-yl]propyl}amine hydrochloride 19809-22-4
KB-300185 Dimethyl {2-[2-(2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)benzoimidazol-1-yl]propyl}amine hydrochloride 17817-90-2
KB-300184 Dimethyl {2-[2-(2-piperidin-1-yl-ethyl)benzoimidazol-1-yl]propyl}amine hydrochloride 19809-24-6
KB-300142 Diethyl {2-[5-nitro-2-(2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)benzoimidazol-1-yl]ethyl}amine hydrochloride 19809-13-3
KB-300140 Diethyl {2-[2-(2-morpholin-4-yl-ethyl)benzoimidazol-1-yl]ethyl}amine hydrochloride 19809-25-7
KB-300139 1-Diethylaminoethyl-2-piperidinoethylbenzimidazole hydrochloride 69766-39-8
KB-300116 Pitavastatin Ethyl Ester 167073-19-0
KB-298965 SNS-314 1057249-41-8
KB-298306 2-[benzenesulfonyl-(4-nitrophenyl)amino]-N-(2,4-dimethylpentan-3-yl)acetamide 6448-97-1
KB-298225 (2-Hydroxyphenylamino)acetaldehyde 468055-87-0
KB-297955 methyl 2-((4-hydroxyphenyl)amino)acetate 247921-34-2
KB-296323 (2r,4r)-1-[(2s)-5-[[imino(nitroamino)methyl]amino]-2-[[(3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester 74874-09-2
KB-319528 3,6-dihydroxyxanthone 1214-24-0
KB-294408 Adenosine 3',5'-cyclophosphate 60-92-4
KB-288658 1-(2-Diethylaminoethyl)-2-(2-morpholinoethyl)-5-nitrobenzimidazole hydrochloride 19809-12-2
KB-287049 3-Acetyloxy-1-benzyl-1-methylpyrrolidinium bromide 52-61-9
KB-286993 N-Benzyl-N-(2-morpholinoethyl)benzamide hydrochloride 1808-21-5
KB-286987 1-(2-Bicyclo(2.2.1)hept-2-ylphenoxy)-3-((1-methylethyl)amino)-2-propanol hydrochloride 69319-47-7
KB-286969 3-(1-(Cyclopropylmethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5-nitro-1H-indole hydrochloride 109793-76-2
KB-286902 N-methyl-N-(2-methylphenyl)acetamide 573-26-2
KB-286572 6,8,9-trihydroxy-3,11-bis[(2S,3R)-3,5,7-trihydroxychroman-2-yl]bicyclo[5.4.0]undeca-1,3,6,8,10-pentaen-5-one 4670-05-7
KB-285406 tert-Butyl [2-(1-hydroxyethyl)phenyl]carbamate 328956-56-5
KB-285405 tert-Butyl [1-(3-aminophenyl)ethyl]carbamate 180079-59-8
KB-189863 4-bromo-3,5-dichloroaniline 1940-29-0
KB-282402 glycodeoxycholic acid monohydrate 360-65-6
KB-282203 N-((Diethylamino)acetyl)-N-methyl-2-((4-chlorophenyl)thio)phenylamine oxalate 101651-67-6
KB-285328 (6-(2-[2-(4-fluorophenyl)-4-(2-hydroxyphenylcarbamoyl)-5-isopropyl-3-phenylpyrrol-1-yl]ethyl)-2,2-dimethyl-[1,3]-dioxane-4-yl)acetic acid tert-butyl ester 265989-40-0
KB-281029 2,3-dihydro-2,2,3,5,6-pentamethylpyrazine 1,4-dioxide 152860-44-1
KB-280040 1-((2-(Dimethylamino)ethoxy)methyl)-benzimidazole dioxalate 34703-82-7
KB-278280 Methyl-4,6-di-O-benzylidene-2,3-di-O-benzoyl-a-D-glucopyranoside 6748-91-0
KB-111852 Ethyl 5-acetyl-2-methylthiazole-4-carboxylate 175277-29-9
KB-145845 4-Oxo-butyric acid tert-butyl ester 51534-77-1
KB-246896 5-(2,5-dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride 73003-90-4
KB-277969 Bisibutiamine 3286-46-2
KB-277866 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl 2,2,2-Trichloroacetimidate 92052-29-4
KB-277831 dehydroabietylamine 1446-61-3
KB-277613 quinine sulfate 804-63-7
KB-277523 Oxendolone 33765-68-3
KB-277517 Alisol B 18649-93-9
KB-277460 Phenol,2-(5-((4-chlorophenyl)amino)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)- 82619-90-7
KB-277458 Phenol,2-(4-phenyl-5-(4-pyridinylamino)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)- 82619-95-2
KB-277371 2-bromo-N,N-di(phenyl)acetamide 6335-34-8
KB-162312 2-(2-bromoethoxy)tetrahydro-2h-pyran 17739-45-6/59146-56-4
KB-144175 4-(mercaptomethyl)benzonitrile 51776-12-6
KB-250690 1,3-benzenedisulfonyl chloride 585-47-7
KB-01895 (4-METHOXYBENZYL)HYDRAZINE hydrochloride 2011-48-5
KB-235155 3-bromo-5-fluoroindole 1186663-46-6
KB-42151 5-Bromo-2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid 1209573-86-3
KB-42152 5-Bromo-2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 1260861-94-6
KB-276992 4-ethyl-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 5933-67-5
KB-244156 5,6-dichloro-2-(methylthio)-1h-benzimidazole 20076-54-4
KB-43135 5-ethynylpyridin-2-ol 1196156-05-4
KB-53404 L-Threonine 72-19-5/6028-28-0
KB-100071 Ethyl 4-cyanoacetoacetate 1715-68-0
KB-260834 tert-Butyl 6-hydroxy-2-aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate 198835-05-1/207405-59-2
KB-71390 4-((4-ethylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)aniline 630125-91-6
KB-275105 [[2-chloro-3-(2,2-dicyanoethenyl)-2-cyclohexen-1-ylidene]methyl]propanedinitrile n,n,n-trimethyl-methanaminium 98826-77-8
KB-71882 4,6-Dichloro-7-azaindole 5912-18-5
KB-239908 3-Iodo-5-methoxyphenol 855839-41-7
KB-319526 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannono-1,4-lactone 14440-56-3
KB-173096 2'-hydroxy-5'-methyl-2-phenylacetophenone 24258-63-7
KB-173092 2-hydroxy-5-methoxy-3-pentadecyl[1,4]benzoquinone 21551-64-4
KB-173093 2-hydroxy-5-methoxy-3-tridecyl[1,4]benzoquinone 19833-82-0
KB-173094 2-hydroxy-5-methoxy-3-undecyl[1,4]benzoquinone 56005-10-8
KB-272678 Histone Acetyltransferase Inhibitor II 932749-62-7
KB-166862 2-acetyl-3-bromo-1-chlorobenzene 1261438-38-3
KB-123659 4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid 183303-71-1
KB-238446 4-(4-methylphenoxy)iodobenzene 1017793-91-7
KB-203171 n-((5-(4-chloroquinazolin-6-yl)furan-2-yl)methyl)-2-(methylsulfonyl)ethanamine 1334953-75-1
KB-246422 5-methoxythiazolo[4,5-b]pyridin-2-amine 342411-10-3
KB-139468 4-cyanopyridine-2-sulfonyl chloride 181929-38-4
KB-245841 5-ethoxypyridine-3-boronic acid 1224436-34-3
KB-01912 (4-Methoxy-piperidin-1-yl)-acetic acid 1096834-55-7
KB-57434 N4-Benzoyl-5'-O-tert-Butyl dimethylsilyl-2'-deoxycytidine 51549-36-1
KB-131433 4-methylpyridine-2-sulfonamide 65938-78-5
KB-75631 BMS-599626 714971-09-2
KB-192839 4-iodo-1-butene 7766-51-0
KB-133113 6-nitro-2-(piperidin-4-ylmethoxy)quinoxaline hydrochloride 1420964-24-4
KB-97579 4-Hydroxybenzylamine hydrate
KB-107261 PD 0332991 hydrochloride 827022-32-2 
KB-247483 PD 0332991 Isethionate 827022-33-3
KB-94928 2-benzyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane 1420989-21-4
KB-39116 4-Hydroxy-6-methyl quinoline 23432-40-8/97545-52-3
KB-25620 2-Morpholinoacetaldehyde hydrochloride 1172495-88-3
KB-319524 Cefdinir Related Compound B 79350-10-0
KB-319523 N-L-β-aspartyl-L-aspartic acid 60079-22-3
KB-319522 4-Vinylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 1509910-91-1
KB-60999 tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate 173405-78-2/189333-51-5
KB-146021 PYRAZINO[2,1-C][1,4]OXAZINE, OCTAHYDRO-,(9AR)- 508241-14-3
KB-199400 6-deoxy-d-glucose 7658-08-4
KB-02869 (R)-2-Hydroxymethyl morpholine 156925-22-3
KB-257952 morpholin-4-yl-acetaldehyde 21977-09-3
KB-94547 2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol 27646-80-6
KB-255805 methyl 2-iodo-3-methylbenzoate 103441-60-7
KB-82516 tert-Butyl 3-((((benzyloxy)carbonyl)amino)methyl)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 872716-50-2
KB-26455 3-(2-Amino-acetylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 1353960-31-2
KB-132884 ethyl-2-amino-4-(thiazol-2-yl)thiophene-3-carboxylate 1029421-23-5
KB-308420 4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 1227515-42-5
KB-60247 Pyrrolidine-2-carbaldehyde hydrochloride 1353989-64-6
KB-111685 4-Bromo-3-chloro-benzoic acid ethyl ester 120077-67-0
KB-308981 furo[3,4-d]pyridazine-5,7-dione 59648-15-6
KB-58103 N-Cyclopropyl-N-piperidin-4-yl-acetamide 1131739-82-6
KB-226271 2,7-dibromotriphenylene 888041-37-0/1219091-69-6
KB-34699 4-(6-Chloro-pyrimidin-4-yl)-piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 1289385-03-0
KB-33794 4-(2-Chloro-pyrimidin-4-yl)-piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 1261229-52-0
KB-09384 1-(6-Chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-yl)-piperidine-4-carboxylic acid 1261231-45-1
KB-09383 1-(6-Chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-yl)-piperidine-2-carboxylic acid 1261229-79-1
KB-08989 1-(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-piperidine-4-carboxylic acid 1261231-19-9
KB-08988 1-(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-piperidine-3-carboxylic acid 1261232-94-3
KB-08987 1-(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-piperidine-2-carboxylic acid 1261229-87-1
KB-319521 4-(4-oxo-cyclohexyl)benzamide 73204-06-5
KB-189385 4-benzamido-cyclohexanone 13942-05-7
KB-198915 (5r)-5-(azidomethyl)-3-(3-fluorophenyl)-2-oxazolidinone 149524-44-7
KB-196740 5-azidomethyl-3-(3-fluoro-4-morpholine-4-yl-phenyl)oxazolidine-2-one 168828-84-0
KB-319520 1-(2-methoxyethyl)piperazin-2-one 194351-04-7
KB-319519 7-Chloro-6-methoxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline-4-carboxylic acid
KB-319518 clodronic acid disodium salt 22560-50-5
KB-319517 4,4'-Dibenzamido-2,2'-stilbenedisulfonic acid 7342-14-5
KB-319516 1-(3-hydroxy-5-methylphenyl)piperazine hydrochloride
KB-33483 4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butylamine 100468-21-1