Number Chemical Name CAS
KB-305034 4(1h)-quinazolinone,2-methyl-,hydrazone 6545-56-8
KB-305033 2h-indazole,2-hydroxy- 6542-01-4
KB-305032 imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7h)-one,6-[4-(acetyloxy)phenyl]-2-[[4-(acetyloxy)phenyl]methyl]-8-(phenylmethyl)- 65417-18-7
KB-305031 piperazine,1-[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methyl]-4-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]- 65385-50-4
KB-305030 piperazine,1-(3-bromophenyl)-4-[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]carbonyl]- 65385-49-1
KB-305029 piperazine,1-(3-bromophenyl)-4-[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methyl]-,hydrochloride 65385-48-0
KB-305028 piperazine,1-(3-chlorophenyl)-4-[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methyl]-,hydrochloride 65385-47-9
KB-305027 piperazine,1-[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methyl]-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-,hydrochloride 65385-46-8
KB-305026 piperazine,1-[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methyl]-4-phenyl- 65385-45-7
KB-305025 piperazine,1-phenyl-4-[[5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furanyl]methyl]- 65385-44-6
KB-305024 piperazine,1-phenyl-4-[2-(5-phenyl-2-oxazolyl)ethyl]- 65385-40-2
KB-305023 1-piperazinepropanamide,n-(2-oxo-2-phenylethyl)-4-phenyl- 65385-39-9
KB-305022 acetamide,n-[4-[4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]-1-piperazinyl]phenyl]- 65385-36-6
KB-305021 piperazine,1-(4-nitrophenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-34-4
KB-305020 piperazine,1-(4-methoxyphenyl)-4-[[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]methyl]- 65385-33-3
KB-305019 piperazine,1-[[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]methyl]-4-phenyl- 65385-32-2
KB-305018 piperazine,1-[[5-(4-fluorophenyl)-2-oxazolyl]methyl]-4-(4-methoxyphenyl)- 65385-31-1
KB-305017 piperazine,1-[[5-(4-fluorophenyl)-2-oxazolyl]methyl]-4-phenyl- 65385-30-0
KB-305016 piperazine,1-(4-ethoxyphenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-29-7
KB-305015 piperazine,1-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-28-6
KB-305014 piperazine,1-(2,4-dimethoxyphenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-27-5
KB-305013 piperazine,1-(3-methoxyphenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-26-4
KB-305012 piperazine,1-(4-methoxyphenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-25-3
KB-305011 piperazine,1-(3,4-dichlorophenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-24-2
KB-305010 piperazine,1-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- 65385-23-1
KB-305009 piperazine,1-(4-chlorophenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-22-0
KB-305008 piperazine,1-(3-chlorophenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-21-9
KB-305007 piperazine,1-(4-methylphenyl)-4-[(5-phenyl-2-oxazolyl)methyl]- 65385-20-8
KB-305006 3h-indole-3-propanoic acid,a-amino- 6536-35-2
KB-305005 2-pyridinecarboxylic acid,5-amino-6-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethoxy]-,methyl ester 653574-41-5
KB-305004 1h-indole-2,3-dione,1-[(4-phenyl-1-piperazinyl)methyl]- 6532-18-9
KB-305003 1h-indazole-5-sulfonamide,6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo- 6531-17-5
KB-305002 3-pyridineacetic acid,a-(2-phenylethyl)- 6529-39-1
KB-305001 1h-benzo[d]imidazole,2-(4-thiazolylmethyl)- 6528-92-3
KB-305000 1h-benzo[d]imidazole,2-(2-methoxyphenyl)- 6528-85-4
KB-304999 1h-benzo[d]imidazole,2-(3-methylphenyl)- 6528-83-2
KB-304998 1h-benzo[d]imidazole,1-ethyl-2-phenyl- 6528-75-2
KB-304997 2-benzofuranmethanol,5,6-dichloro- 65224-38-6
KB-304996 thieno[2,3-d]pyrimidine-2-carboxylic acid,6-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-,ethyl ester 65191-20-0
KB-304995 thieno[2,3-d]pyrimidine-2-carboxylic acid,1,4-dihydro-5-methyl-6-(2-methylpropyl)-4-oxo-,ethyl ester 65191-19-7
KB-304994 thieno[2,3-d]pyrimidine-2-carboxylic acid,6-ethyl-1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-,ethyl ester 65191-18-6
KB-304993 thieno[2,3-d]pyrimidine-2-carboxylic acid,1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-6-pentyl-,ethyl ester 65191-08-4
KB-304992 thieno[2,3-d]pyrimidine-2-carboxylic acid,1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-,ethyl ester 65191-07-3
KB-304991 thieno[2,3-d]pyrimidine-2-carboxylic acid,6-hexyl-1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-,ethyl ester 65191-06-2
KB-304990 thieno[2,3-d]pyrimidine-2-carboxylic acid,1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-6-phenyl-,ethyl ester 65191-05-1
KB-304989 thieno[2,3-d]pyrimidine-2-carboxylic acid,1,4-dihydro-4-oxo-6-phenyl-,ethyl ester 65191-04-0
KB-304988 4h-1-benzopyran-4-one,3-amino-7-methoxy-,hydrochloride 65190-83-2
KB-304987 4h-1-benzopyran-4-one,3-amino-7-hydroxy-,hydrochloride 65190-79-6
KB-304986 4-quinolinamine,2-(2,2-diphenylethyl)-n-phenyl- 65190-71-8
KB-304985 benzenesulfonamide,3-bromo-5-chloro-4-hydroxy-n-methyl- 65189-62-0
KB-304984 benzamide,n-(3-aminopropyl)-n-methyl-,hydrochloride 65189-59-5
KB-304983 benzamide,n-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-3,4,5-trimethoxy-n-methyl-,hydrochloride 65189-58-4
KB-304982 benzamide,n-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-n,3-dimethyl-,hydrochloride 65189-55-1
KB-304981 benzamide,n-[4-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]butyl]-n-methyl-,hydrochloride 65189-54-0
KB-304980 benzamide,n-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)amino]propyl]-,hydrochloride 65189-53-9
KB-304979 benzamide,n-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)amino]propyl]- 65189-52-8
KB-304978 benzamide,n-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)ethylamino]propyl]-n-ethyl-,hydrochloride 65189-48-2
KB-304977 benzamide,n-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-n-(2-methylpropyl)-,hydrochloride 65189-47-1
KB-304976 benzamide,n-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)amino]propyl]-n-methyl- 65189-32-4
KB-304975 benzamide,n-(3-aminopropyl)-n-methyl- 65189-30-2
KB-304974 benzamide,n-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-n-methyl-,hydrochloride 65189-29-9
KB-304973 benzamide,n-methyl-n-[3-(methylamino)propyl]- 65189-28-8
KB-304972 benzeneethanol,a-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-3-[4-(trifluoromethyl)-1h-imidazol-2-yl]- 65189-09-5
KB-304971 5H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine,6,7-dihydro-,hydrochloride 651558-51-9
KB-304970 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)- 6515-31-7
KB-304969 1h-pyrrolo[2,3-b]pyridine,4-chloro-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)-1-(2-pyrrolidinylmethyl)- 651024-60-1
KB-304968 1h-pyrrolo[3,2-c]pyridine,6-bromo-3-(phenylsulfonyl)-1-(3-pyrrolidinylmethyl)- 651024-59-8
KB-304967 1h-pyrazolo[3,4-b]pyridine,3-(phenylsulfonyl)-1-(2-pyrrolidinylmethyl)- 651024-58-7
KB-304966 1h-pyrazolo[4,3-c]pyridine,3-(phenylsulfonyl)-1-(3-piperidinylmethyl)- 651024-55-4
KB-304965 1h-pyrazolo[4,3-b]pyridine,3-(phenylsulfonyl)-1-(4-piperidinylmethyl)- 651024-54-3
KB-304964 1h-pyrrolo[3,2-c]pyridine,3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-6-methoxy-1-(2-piperidinylmethyl)- 651024-53-2
KB-304963 1h-pyrrolo[3,2-b]pyridine,3-[(2-chlorophenyl)sulfonyl]-6-fluoro-1-(2-piperidinylmethyl)- 651024-52-1
KB-304962 1h-pyrrolo[2,3-c]pyridine,5-chloro-3-[(3-chlorophenyl)sulfonyl]-1-(2-piperidinylmethyl)- 651024-51-0
KB-304961 1h-pyrrolo[2,3-b]pyridine,6-fluoro-3-[(3-fluorophenyl)sulfonyl]-1-(2-piperidinylmethyl)- 651024-50-9
KB-304960 benzeneethanamine,2-bromo-4-methoxy-5-(phenylmethoxy)-,hydrochloride 6507-36-4
KB-304959 1-isoquinolineacetic acid,1,2,3,4-tetrahydro-5-hydroxy-,ethyl ester 649722-35-0
KB-304958 1-isoquinolineacetic acid,1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-,ethyl ester 649722-04-3
KB-304957 1-isoquinolineacetic acid,1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-,ethyl ester 649722-02-1
KB-304956 2-(4-ethylphenoxy)-n-(phenethylcarbamothioyl)acetamide 649719-13-1
KB-304955 3h-indol-3-one,2-(1,3-dihydro-5-methyl-3-oxo-2h-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-5-methyl- 6492-69-9
KB-304954 benzamide,2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-5-(2-thienyl)- 648926-11-8
KB-304953 benzamide,5-chloro-4-fluoro-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648926-10-7
KB-304952 benzamide,5-benzo[b]thien-2-yl-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648926-09-4
KB-304951 benzamide,3-fluoro-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648926-08-3
KB-304949 benzamide,5-bromo-3-fluoro-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648926-01-6
KB-304948 benzamide,5-(2-benzofuranyl)-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648925-93-3
KB-304947 benzamide,2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-5-(1-naphthalenyl)- 648925-92-2
KB-304946 benzamide,5-chloro-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-2-[(methylsulfonyl)amino]- 648925-91-1
KB-304945 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-3-nitro- 648925-90-0
KB-304944 benzamide,2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-5-(3-thienyl)- 648925-89-7
KB-304943 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-88-6
KB-304942 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-methyl-5-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648925-87-5
KB-304941 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[(4-methylphenyl)methoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-86-4
KB-304940 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-(2-phenylethoxy)phenyl]-3-(formylamino)-2-hydroxy- 648925-85-3
KB-304939 benzamide,3-amino-5-chloro-n-[5-chloro-2-(2-phenylethoxy)phenyl]-2-hydroxy- 648925-84-2
KB-304938 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-83-1
KB-304937 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-82-0
KB-304936 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-(trifluoromethyl)-2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]- 648925-81-9
KB-304935 benzamide,5-chloro-n-[[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-2-hydroxy- 648925-74-0
KB-304934 benzamide,5-chloro-n-[[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-2-hydroxy- 648925-73-9
KB-304933 benzamide,5-chloro-n-[[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-2-hydroxy- 648925-72-8
KB-304932 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-67-1
KB-304931 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[(2-methylphenyl)methoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-66-0
KB-304930 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[(3-methylphenyl)methoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-65-9
KB-304929 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-63-7
KB-304928 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[(3-methylphenyl)methoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-61-5
KB-304927 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[(4-methylphenyl)methoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-60-4
KB-304926 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(2-propoxyethoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-55-7
KB-304925 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(4-chlorophenoxy)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-54-6
KB-304924 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-53-5
KB-304923 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-52-4
KB-304922 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(2-phenoxyethoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-51-3
KB-304921 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[2-(1-methylethoxy)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-50-2
KB-304920 benzamide,5-chloro-n-[2-(2-ethoxyethoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-49-9
KB-304919 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-(2-phenylethoxy)phenyl]-2-hydroxy-3-nitro- 648925-48-8
KB-304918 benzamide,5-chloro-n-[(4-chloro[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl]-2-hydroxy- 648925-47-7
KB-304917 benzamide,5-chloro-n-[(6-chloro[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl]-2-hydroxy- 648925-46-6
KB-304916 benzamide,5-chloro-n-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-2-hydroxy- 648925-44-4
KB-304915 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-(2-cyclopropylethoxy)phenyl]-2-hydroxy- 648925-42-2
KB-304914 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethoxy]-5-(trifluoro methyl)phenyl]- 648925-41-1
KB-304913 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-40-0
KB-304912 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-39-7
KB-304911 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-38-6
KB-304910 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-37-5
KB-304909 benzamide,5-chloro-n-[3-[[2-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]oxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-36-4
KB-304908 benzamide,5-chloro-n-[2-chloro-5-[(2-phenylcyclohexyl)oxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-35-3
KB-304907 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[(2-phenylcyclohexyl)oxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-34-2
KB-304906 benzamide,5-chloro-n-[2-chloro-5-[(phenylmethoxy)methyl]phenyl]-2-hydroxy- 648925-33-1
KB-304905 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[(1-naphthalenylmethyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-32-0
KB-304904 benzamide,5-chloro-n-[2-[[2-(2-chlorophenyl)ethyl]amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-31-9
KB-304903 benzamide,5-chloro-n-[2-[(2,2-diphenylethyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-30-8
KB-304902 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-29-5
KB-304901 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[(2-phenylethyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-28-4
KB-304900 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(4-phenyl-1-piperazinyl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-27-3
KB-304899 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-25-1
KB-304898 benzamide,5-chloro-n-[2-[[2-(3-chlorophenyl)ethyl]amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-22-8
KB-304897 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(phenylmethoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-21-7
KB-304896 benzamide,5-chloro-n-[2-(2-cyclopropylethoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-20-6
KB-304895 benzamide,5-chloro-n-[2-[(4-chloro-1-naphthalenyl)oxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-19-3
KB-304894 benzamide,5-chloro-n-[3-chloro-2-[2-(4-chlorophenyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-18-2
KB-304893 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-(trifluoromethyl)-2-[[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]thio]phenyl]- 648925-15-9
KB-304892 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[(2-phenylethyl)thio]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-14-8
KB-304891 benzamide,5-chloro-n-[2-[[2-(4-chlorophenyl)ethyl]thio]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-13-7
KB-304890 benzamide,5-chloro-n-[4-chloro-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-12-6
KB-304889 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[[(phenylmethyl)amino]carbonyl]phenyl]- 648925-10-4
KB-304888 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(5-chloro-2-thienyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-09-1
KB-304887 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(2,4-dichlorophenyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-08-0
KB-304886 benzamide,5-chloro-n-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-07-9
KB-304885 benzamide,5-chloro-n-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-06-8
KB-304884 benzamide,5-chloro-n-[4-chloro-2-[2-(4-chlorophenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648925-05-7
KB-304883 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-04-6
KB-304882 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(3-chlorophenyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-03-5
KB-304881 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(2-chlorophenyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648925-02-4
KB-304880 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-(2-methylpropoxy)phenyl]-2-hydroxy- 648925-01-3
KB-304879 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[2-(3-thienyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648925-00-2
KB-304878 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[2-(2-thienyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648924-99-6
KB-304877 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-4-methyl-2-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-98-5
KB-304876 benzamide,5-chloro-n-[3,5-dichloro-2-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-97-4
KB-304875 benzamide,5-chloro-n-[4-(2,6-dimethyl-4-morpholinyl)-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-96-3
KB-304874 benzamide,5-chloro-n-[3-chloro-5,6-dimethyl-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-95-2
KB-304873 benzamide,2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-5-(1h-pyrrol-1-yl)- 648924-88-3
KB-304872 benzamide,5-chloro-2-(hydroxymethyl)-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648924-87-2
KB-304871 benzamide,2-(acetylamino)-5-chloro-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648924-86-1
KB-304870 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-n-methyl- 648924-83-8
KB-304869 benzamide,5-chloro-2-methoxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-n-methyl- 648924-71-4
KB-304868 benzamide,2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-5-methyl- 648924-64-5
KB-304867 benzamide,5-chloro-2-methoxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648924-49-6
KB-304866 benzamide,5-bromo-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648924-45-2
KB-304865 benzamide,2-hydroxy-5-methoxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648924-35-0
KB-304864 benzamide,5-fluoro-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648924-32-7
KB-304863 benzamide,2-hydroxy-3-methoxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648924-30-5
KB-304862 benzamide,4-fluoro-2-hydroxy-n-[3-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]- 648924-29-2
KB-304861 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-methyl-6-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648924-22-5
KB-304860 benzamide,5-chloro-n-[3,5-dichloro-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-21-4
KB-304859 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[4-methyl-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648924-20-3
KB-304858 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-methoxy-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648924-19-0
KB-304857 3-quinolinecarboxamide,n-[5-chloro-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-4-hydroxy-7-(tri fluoromethyl)- 648924-18-9
KB-304856 3-quinolinecarboxamide,n-[5-chloro-2-(2-phenylethoxy)phenyl]-4-hydroxy-7-(trifluoromethyl)- 648924-17-8
KB-304855 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-4-methyl-2-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-16-7
KB-304854 benzamide,5-chloro-n-[3,5-dichloro-2-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-15-6
KB-304853 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648924-13-4
KB-304852 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-12-3
KB-304851 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-(trifluoromethyl)-2-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648924-11-2
KB-304850 benzamide,5-chloro-n-[3,5-dimethyl-2-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-10-1
KB-304849 benzamide,5-chloro-n-[3-chloro-2-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648924-09-8
KB-304848 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-methyl-2-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648924-07-6
KB-304847 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[4-(2-phenylethoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]- 648924-05-4
KB-304846 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-(trifluoromethyl)-2-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648924-04-3
KB-304845 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-4-methyl-2-(2-phenylethoxy)phenyl]-2-hydroxy- 648924-02-1
KB-304844 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-methoxy-2-(2-phenylethoxy)phenyl]- 648923-96-0
KB-304843 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-methyl-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648923-91-5
KB-304842 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(3-phenylpropoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648923-90-4
KB-304841 benzamide,5-chloro-n-[5-cyano-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-89-1
KB-304840 benzamide,5-chloro-n-[3-chloro-2-(2-phenylethoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648923-88-0
KB-304839 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648923-87-9
KB-304838 benzamide,5-chloro-n-[3-chloro-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-85-7
KB-304837 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-4-methyl-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-83-5
KB-304836 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-(trifluoromethyl)-2-[2-(2,4,6-trimethylphenyl)ethoxy]phenyl]- 648923-81-3
KB-304835 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[5-(trifluoromethyl)-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648923-79-9
KB-304834 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-77-7
KB-304833 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(5-methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-75-5
KB-304832 benzamide,5-chloro-n-[3,5-dimethyl-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-73-3
KB-304831 benzamide,5-chloro-n-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-71-1
KB-304830 benzamide,5-chloro-n-[2-[2-(4-chlorophenyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 648923-69-7
KB-304829 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]- 648923-61-9
KB-304828 benzamide,5-chloro-3-(formylamino)-2-hydroxy-n-[3-(2-phenylethoxy)phenyl]- 648923-59-5
KB-304827 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-(2,2-diphenylethoxy)phenyl]-2-hydroxy- 648923-46-0
KB-304826 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(3-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-43-7
KB-304825 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(3-fluorophenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-42-6
KB-304824 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(2-chlorophenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-41-5
KB-304823 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(3-chlorophenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-40-4
KB-304822 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-39-1
KB-304821 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(2-fluorophenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-38-0
KB-304820 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(4-fluorophenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-37-9
KB-304819 benzamide,5-chloro-n-[3-[(3,5-dimethylphenyl)methoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-36-8
KB-304818 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(2-phenylethoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 648923-35-7
KB-304817 benzamide,5-chloro-n-[5-(1,1-dimethylethyl)-2-(2-phenylethoxy)phenyl]-2-hydroxy- 648923-33-5
KB-304816 benzamide,5-chloro-n-[3,5-dimethyl-2-(2-phenylethoxy)phenyl]-2-hydroxy- 648923-32-4
KB-304815 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-[4-(1-methylethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-31-3
KB-304814 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-30-2
KB-304813 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[(2-phenylcyclohexyl)oxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-29-9
KB-304812 benzamide,5-chloro-n-[2,4-dichloro-5-(2-phenylethoxy)phenyl]-2-hydroxy- 648923-25-5
KB-304811 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(4-chlorophenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-21-1
KB-304809 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[[4-(1-methylethyl)phenyl]methoxy]phenyl]- 648923-19-7
KB-304808 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-17-5
KB-304807 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-16-4
KB-304806 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(2,4,6-trimethylphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-15-3
KB-304805 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(4-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-13-1
KB-304804 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(4-methylphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-12-0
KB-304803 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(3-methylphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-11-9
KB-304802 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[2-(2-methylphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648923-10-8
KB-304801 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-(3-phenylpropoxy)phenyl]-2-hydroxy- 648923-09-5
KB-304800 benzamide,5-chloro-n-[3-[[(4-chlorophenyl)amino]methyl]phenyl]-2-hydroxy- 648923-08-4
KB-304799 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[[(4-methoxyphenyl)amino]methyl]phenyl]- 648923-07-3
KB-304798 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[[[(5-methyl-2-furanyl)methyl]amino]methyl]phenyl]- 648923-06-2
KB-304797 benzamide,5-chloro-n-[3-[[[(5-chloro-2-methylphenyl)methyl]amino]methyl]phenyl]-2-hydroxy- 648923-05-1
KB-304796 benzamide,5-chloro-n-[3-[[[(3,5-dimethylphenyl)methyl]amino]methyl]phenyl]-2-hydroxy- 648923-04-0
KB-304795 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[2-(2,4,6-trimethylphenyl)ethoxy]phenyl]- 648922-96-7
KB-304794 benzamide,5-chloro-n-[3-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648922-84-3
KB-304793 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[(1-phenylcyclopropyl)methoxy]phenyl]- 648922-81-0
KB-304792 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[[(phenylmethyl)amino]methyl]phenyl]- 648922-76-3
KB-304791 benzamide,5-chloro-n-[2-chloro-5-[2-(4-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648922-75-2
KB-304790 benzamide,5-chloro-n-[3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648922-72-9
KB-304789 benzamide,5-chloro-n-[2-chloro-5-[2-(3-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648922-71-8
KB-304788 benzamide,5-chloro-n-[2-chloro-5-[2-(2-methoxyphenyl)ethoxy]phenyl]-2-hydroxy- 648922-70-7
KB-304787 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[(4-chloro-1-naphthalenyl)oxy]phenyl]-2-hydroxy- 648922-69-4
KB-304786 benzamide,5-chloro-n-[3-[[[3-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]amino]phenyl]-2-hydroxy- 648922-68-3
KB-304785 benzamide,5-chloro-n-[3-[[(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)methyl]amino]phenyl]-2-hydroxy- 648922-60-5
KB-304784 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[3-(2-methoxyphenyl)propoxy]phenyl]- 648922-56-9
KB-304783 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[[[4-(1-methylethyl)phenyl]methyl]amino]phenyl]- 648922-55-8
KB-304782 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[[[4-(2-methylpropyl)phenyl]methyl]amino]phenyl]- 648922-54-7
KB-304781 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[4-methoxy-3-(2-phenylethoxy)phenyl]- 648922-53-6
KB-304779 benzamide,5-chloro-n-[3-[[[3-ethoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]amino]phenyl]-2-hydroxy- 648922-51-4
KB-304778 2h-isoindole-2-acetic acid,1,3-dihydro-5-nitro-1,3-dioxo-,2-chloroethyl ester 64855-90-9
KB-304777 2h-isoindole-2-acetic acid,1,3-dihydro-1,3-dioxo-,2-chloroethyl ester 64855-89-6
KB-304776 quinazoline,4-chloro-2-(2-furanyl)- 6484-26-0
KB-304775 4(1h)-quinazolinethione,2-phenyl- 6483-99-4
KB-304774 quinoline,6-(1h-benzo[d]imidazol-2-yl)-4-methyl- 64819-86-9
KB-304773 quinoline,6-(1h-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-methyl- 64819-80-3
KB-304772 acetamide,n-2-quinoxalinyl- 6479-24-9
KB-304771 1h-benzo[d]imidazole,5,6-dichloro-1-(phenylmethyl)- 6478-78-0
KB-304770 benzenemethanesulfonamide,4-(1,1-dimethylethyl)- 64732-37-2
KB-304769 benzenemethanesulfonamide,4-(1-methylethyl)- 64732-36-1
KB-304768 benzenemethanesulfonamide,4-ethyl- 64732-35-0
KB-304767 benzo[b]thiophene-3-methanol,5-methyl-,acetate 64732-27-0
KB-304766 benzo[b]thiophene-3-methanol,5-chloro-,acetate 64732-20-3
KB-304765 benzo[b]thiophene-3-methanol,acetate 64732-19-0
KB-304764 benzoic acid,2-[[(1,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl]amino]-,methyl ester hydrochloride 64731-39-1
KB-304763 benzoic acid,2-[[(1,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl]amino]-,methyl ester 64731-38-0
KB-304762 5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol,6,7-dihydro-2-methyl- 6469-81-4
KB-304761 1h-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxylic acid,4,5-dihydro-6-methyl-4-oxo-1-phenyl- 64687-73-6
KB-304760 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy-3-phenyl- 6468-47-9
KB-304759 2h-1-benzopyran-2-one,6-(acetyloxy)-3-phenyl- 6468-46-8
KB-304758 2h-1-benzopyran-2-one,7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)- 6468-36-6
KB-304757 2(3h)-benzo[d]thiazolone,3-ethyl- 6468-14-0
KB-304756 1h-pyrazol-3-amine,1-(3-fluorophenyl)-4,5-dihydro- 6463-46-3
KB-304755 1h-pyrazol-3-amine,1-(4-bromophenyl)-4,5-dihydro- 6463-44-1
KB-304754 1h-pyrazol-3-amine,1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro- 6463-41-8
KB-304753 1h-pyrazol-3-amine,4,5-dihydro-1-(3-methoxyphenyl)- 6463-34-9
KB-304752 1h-pyrazol-3-amine,4,5-dihydro-1-(4-methylphenyl)- 6463-32-7
KB-304751 1h-pyrazol-3-amine,4,5-dihydro-1-(3-methylphenyl)- 6463-31-6
KB-304750 1h-pyrazole-3-carboxylic acid,4-hydroxy-5-phenyl- 64591-53-3
KB-304749 1h-pyrazole-3-carboxylic acid,4-hydroxy-5-(4-methylphenyl)- 64591-52-2
KB-304748 3h-pyrazol-3-one,5-(4-methylbenzoyl)-4-phenyl- 64591-51-1
KB-304747 3h-pyrazol-3-one,5-benzoyl-4-(4-methylphenyl)- 64591-50-0
KB-304746 3h-pyrazol-3-one,5-benzoyl-4-phenyl- 64591-40-8
KB-304745 4(3h)-pyrimidinone,6-amino-3-ethyl- 64591-38-4
KB-304744 4(3h)-pyrimidinone,3-ethyl-6-fluoro- 64591-37-3
KB-304743 4-pyrimidinamine,6-ethoxy-n-ethyl- 64591-36-2
KB-304742 4-pyrimidinamine,n-ethyl-6-methoxy-2-methyl- 64591-35-1
KB-304741 4-pyrimidinamine,n-ethyl-6-methoxy-2-phenyl- 64591-34-0
KB-304740 4-pyrimidinamine,n-ethyl-6-phenyl- 64591-33-9
KB-304739 1h-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid,2,3-dihydro-2-hydroxy-,ethyl ester 64591-06-6
KB-304738 benzene,1-ethoxy-4-(phenylthio)- 645-26-1
KB-304737 1h-imidazo[4,5-c]pyridine,1,4-dimethyl- 64369-05-7
KB-304736 acetamide,n-(6,7-dihydro-6-thioxo-1h-purin-2-yl)- 6432-55-9
KB-304735 2h-1,4-benzothiazin-3(4h)-one,4-(phenylmethyl)- 6431-73-8
KB-304734 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro-4-(1-oxopropyl)- 6431-62-5
KB-304733 benzeneacetic acid,5-hydroxy-2-(methoxycarbonyl)-,methyl ester 64299-72-5
KB-304732 quinoline,1,2,3,4-tetrahydro-1-(4-hydroxybenzoyl)-4-methyl- 64299-37-2
KB-304731 quinoline,1,2,3,4-tetrahydro-1-(4-hydroxybenzoyl)-2-methyl- 64299-35-0
KB-304730 quinoline,1-[4-(acetyloxy)benzoyl]-1,2,3,4-tetrahydro-4-methyl- 64299-34-9
KB-304729 quinoline,1-[2-(acetyloxy)benzoyl]-1,2,3,4-tetrahydro-4-methyl- 64299-33-8
KB-304728 quinoline,1-[4-(acetyloxy)benzoyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl- 64299-31-6
KB-304727 quinoline,1-[2-(acetyloxy)benzoyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl- 64299-30-5
KB-304726 pyrazolo[4,3-d][1,3]oxazin-7(2h)-one,3-benzoyl-5-methyl-2-phenyl- 64299-29-2
KB-304725 1h-pyrazole-3-carboxylic acid,4-amino-5-benzoyl-1-phenyl- 64299-28-1
KB-304724 pyrazolo[4,3-d][1,3]oxazin-7(1h)-one,3-benzoyl-5-methyl-1-phenyl- 64299-27-0
KB-304721 benzoic acid,2-(4-methylbenzoyl)-,methyl ester 6424-25-5
KB-304720 benzamide,n-phenyl-2-(phenylthioxomethyl)- 64230-90-6
KB-304719 n-(2-carboxy-4-aminophenylsulfonyl)anthranilic acid 6421-87-0
KB-304718 benzofuran,2,3-dibromo- 64150-61-4
KB-304717 benzoic acid,2-(4-chlorophenoxy)- 6410-65-7
KB-304716 benzoic acid,5-methoxy-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)amino]- 64054-25-7
KB-304715 benzoic acid,2-[methyl(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)amino]- 64054-24-6
KB-304714 benzoic acid,2-[(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)amino]- 64054-23-5
KB-304713 1h-indole-3-carboxylic acid,2-chloro-1-phenyl-,2-(cyclohexylamino)ethyl ester hydrochloride 64053-73-2
KB-304712 1h-indole-3-carboxylic acid,2-chloro-1-phenyl-,2-pyridinyl ester hydrochloride 64053-72-1
KB-304711 1h-indole-3-carboxylic acid,2-chloro-1-phenyl-,1-methyl-3-piperidinyl ester hydrochloride 64053-71-0
KB-304710 1h-indole-3-carboxylic acid,2-chloro-1-phenyl-,1-methyl-4-piperidinyl ester hydrochloride 64053-70-9
KB-304709 1h-indole-3-carboxylic acid,2-chloro-1-phenyl-,2-(4-morpholinyl)ethyl ester hydrochloride 64053-67-4
KB-304708 piperazine,1-[(2-chloro-6-methoxy-1-phenyl-1h-indol-3-yl)carbonyl]-4-methyl-,hydrochloride 64053-63-0
KB-304707 1h-indole-3-carboxylic acid,2-chloro-6-methoxy-1-phenyl- 64053-62-9
KB-304706 2h-indol-2-one,1,3-dihydro-5-methoxy-1-phenyl- 64053-60-7
KB-304705 2h-indol-2-one,1,3-dihydro-6-hydroxy-1-phenyl- 64053-58-3
KB-304704 1h-indole-3-carboxylic acid,2-chloro-5-methoxy-1-methyl- 64053-57-2
KB-304703 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)-1-phenyl-,hydrochloride 64053-55-0
KB-304702 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-1-phenyl-n-1-piperidinyl-,hydrochloride 64053-54-9
KB-304701 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-4-morpholinyl-1-phenyl-,hydrochloride 64053-53-8
KB-304700 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-(hexahydro-1h-azepin-1-yl)-1-phenyl-,hydrochloride 64053-52-7
KB-304699 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-phenyl-,hydrochloride 64053-51-6
KB-304698 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-[4-(diethylamino)cyclohexyl]-1-phenyl-,hydrochloride 64053-50-5
KB-304697 piperazine,1-[(2-chloro-1-phenyl-1h-indol-3-yl)carbonyl]-4-(phenylmethyl)-,hydrochloride 64053-49-2
KB-304696 piperazine,1-[(2-chloro-1-phenyl-1h-indol-3-yl)carbonyl]-4-(4-nitrophenyl)-,hydrochloride 64053-48-1
KB-304695 piperazine,1-[(2-chloro-1-phenyl-1h-indol-3-yl)carbonyl]-4-(2-methoxyphenyl)-,hydrochloride 64053-47-0
KB-304694 piperazine,1-(4-chlorophenyl)-4-[(2-chloro-1-phenyl-1h-indol-3-yl)carbonyl]-,hydrochloride 64053-46-9
KB-304693 piperazine,1-[(2-chloro-1-phenyl-1h-indol-3-yl)carbonyl]-4-phenyl-,hydrochloride 64053-45-8
KB-304692 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1-phenyl-,dihydrochloride 64053-43-6
KB-304691 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-1-phenyl-,dihydrochloride 64053-42-5
KB-304690 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1-phenyl-,hydrochloride 64053-41-4
KB-304689 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-1-phenyl-n-(1-piperidinylmethyl)-,hydrochloride 64053-40-3
KB-304688 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-[3-(cyclohexylamino)propyl]-1-phenyl-,hydrochloride 64053-39-0
KB-304687 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-1-phenyl-,hydrochloride 64053-38-9
KB-304686 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-[3-(dimethylamino)propyl]-1-phenyl-,hydrochloride 64053-37-8
KB-304685 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-[2-(diphenylamino)ethyl]-1-phenyl-,hydrochloride 64053-36-7
KB-304684 1h-indole-3-carboxamide,2-chloro-n-[2-(diethylamino)ethyl]-1-phenyl-,hydrochloride 64053-35-6
KB-304683 1-(2-chloro-4-sulfo-6-methylphenyl)-5-pyrazolone-3-carboxylic acid ethyl ester 6402-00-2
KB-304682 3-pyridinamine,2-[[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1h-imidazol-1-yl)ethyl]thio]-,trihydrochloride 64007-63-2
KB-304681 1h-imidazole,1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1h-imidazol-2-ylthio)ethyl]- 64007-62-1
KB-304680 1h-imidazole,1-(2-chloro-2-phenylethyl)-,mono hydrochloride 64007-49-4
KB-304679 3-pyridinamine,5-chloro-6-[[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1h-imidazol-1-yl)ethyl]thio]-,mono hydrochloride 64007-44-9
KB-304678 benzamide,2-amino-6-(methylthio)- 63920-79-6
KB-304677 benzamide,2-amino-6-(phenylmethoxy)- 63920-76-3
KB-304676 2h-3,1-benzoxazine-2,4(1h)-dione,5,7-dimethoxy- 63920-75-2
KB-304675 2h-3,1-benzoxazine-2,4(1h)-dione,6,7-dimethyl- 63920-72-9
KB-304674 2,4-dichloro-6-aminodiphenyl ether 6388-31-4
KB-304673 n-methyl-n-3-sulfobenzylaniline 6387-18-4
KB-304672 n-benzyl-n-3'-sulfobenzylaniline 6387-16-2
KB-304671 1h-indole,3-[2-[4-phenyl-4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-87-8
KB-304670 piperidine,1-(1h-indol-3-yloxoacetyl)-4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]- 63843-74-3
KB-304669 1h-indole,5,6-dimethoxy-2-methyl-3-[2-[4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-73-2
KB-304668 1h-indole,3-[2-[4-(4-fluorophenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]-5-(phenylmethoxy)- 63843-71-0
KB-304667 1h-indole,3-[2-[4-(4-fluorophenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]-5-methoxy- 63843-69-6
KB-304666 1h-indole,3-[2-[4-(4-fluorophenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl- 63843-67-4
KB-304665 1h-indole,3-[2-[4-(4-fluorophenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-65-2
KB-304664 1h-indole,3-[2-(4-phenoxy-1-piperidinyl)ethyl]- 63843-62-9
KB-304663 piperidine,1-(1h-indol-3-yloxoacetyl)-4-phenoxy- 63843-61-8
KB-304662 1h-indole,3-[2-[4-(4-bromophenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-59-4
KB-304661 1h-indole,3-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-57-2
KB-304660 1h-indole,3-[2-[4-(4-chlorophenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-55-0
KB-304659 1h-indole,3-[2-[4-(4-methylphenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-51-6
KB-304658 piperidine,1-(1h-indol-3-yloxoacetyl)-4-(4-methylphenoxy)- 63843-50-5
KB-304657 1h-indole,3-[2-[4-(3-methylphenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-48-1
KB-304656 piperidine,1-(1h-indol-3-yloxoacetyl)-4-(3-methylphenoxy)- 63843-47-0
KB-304655 1h-indole,3-[2-[4-(2-methylphenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-44-7
KB-304654 piperidine,1-(1h-indol-3-yloxoacetyl)-4-(2-methylphenoxy)- 63843-43-6
KB-304653 1h-indole,3-[2-[3-(4-methylphenoxy)-1-piperidinyl]ethyl]- 63843-40-3
KB-304652 2-pyridinemethanesulfenamide,6-chloro-n-[(dimethylamino)carbonyl]- 63843-25-4
KB-304651 3-pyridinepropanoic acid,6-methyl-b-oxo-a-(3-oxobutyl)-,ethyl ester 63843-20-9
KB-304650 benzo[b]thiophene,2,3-dihydro-3-methyl- 6383-15-9
KB-304649 benzene,1-methoxy-3-(1-methylethyl)- 6380-20-7
KB-304648 2(1h)-quinolinone,4-[(acetyloxy)methyl]- 63791-98-0
KB-304647 4h-1,4-benzothiazine-4-acetic acid,2,3-dihydro-3-oxo-,ethyl ester 6376-75-6
KB-304646 2h-indazole,2-methyl-,hydrochloride 63764-59-0
KB-304645 acetamide,n-[6-(dimethylamino)-2-pyridinyl]- 63763-87-1
KB-304644 benzo[b]thiophene,6-methoxy-3-phenyl- 63762-92-5
KB-304643 acetamide,n-[2-(6-chloro-5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl)ethyl]- 63762-89-0
KB-304642 1h-indole-3-carbaldehyde,6-chloro-5-methoxy-2-methyl- 63762-87-8
KB-304641 1h-indole,6-chloro-5-methoxy-2-methyl- 63762-86-7
KB-304640 benzoic acid,2-[2-(acetylphenylamino)ethoxy]-,methyl ester 63762-68-5
KB-304639 benzoic acid,2-[2-(acetylamino)ethoxy]-,methyl ester 63762-67-4
KB-304638 acetamide,n-[4-(acetylamino)phenyl]-n-(phenylmethyl)- 63760-18-9
KB-304637 acetamide,n-[4-(acetyloxy)phenyl]-n-(phenylmethyl)- 63760-11-2
KB-304636 benzenemethanamine,4-chloro-n-(2,3-dichlorophenyl)- 63760-02-1
KB-304635 benzoic acid,2-[[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]amino]- 63759-87-5
KB-304634 benzoic acid,2-[[(4-hydroxyphenyl)methyl]amino]- 63759-86-4
KB-304633 1h-benzo[d]imidazole,1-acetyl-2-phenyl- 63759-84-2
KB-304632 carbamic acid,(6-hydroxy-2-benzo[d]thiazolyl)-,4-nitrophenyl ester 63650-39-5
KB-304631 benzamide,n-(tetrahydro-5-methyl-4-oxo-2-thioxo-1(2h)-pyrimidinyl)- 63639-75-8
KB-304630 benzamide,n-(tetrahydro-4-oxo-2-thioxo-1(2h)-pyrimidinyl)- 63639-70-3
KB-304629 benzofuran,5-chloro-2-(chloromethyl)-3-methyl- 63639-68-9
KB-304628 benzenemethanol,2-chloro-a-(2-hydroxyphenyl)- 63639-08-7
KB-304627 pyridine,4-(7-bromo-5-methoxy-2-benzofuranyl)- 63638-86-8
KB-304626 benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-4-methoxy- 63638-85-7
KB-304625 1h-pyrazole,1-(4-methylphenyl)-3-phenyl- 63637-58-1
KB-304624 1h-pyrazole,1-(4-chlorophenyl)-3-phenyl- 63637-57-0
KB-304623 1h-indazole-5-propanoic acid,a-amino-7-methyl-,methyl ester 635712-42-4
KB-304622 benzenecarboximidamide,n-(3-hydroxy-2-quinolinyl)- 634202-56-5
KB-304621 benzamide,n-(3-bromo-2-quinolinyl)- 634202-54-3
KB-304620 3-pyridinecarboxamide,n-(3-bromo-2-pyridinyl)- 634202-34-9
KB-304619 benzamide,n-[(1r,2r)-2-(formylamino)cyclohexyl]- 634191-07-4
KB-304618 benzamide,2-(acetyloxy)-n-[3-(aminocarbonyl)phenyl]-5-chloro- 634187-75-0
KB-304617 benzamide,2-(acetyloxy)-5-chloro-n-1(2h)-pyridazinyl- 634187-62-5
KB-304616 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiazolyl]- 634187-00-1
KB-304615 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiazolyl]- 634186-93-9
KB-304614 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[3-[5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1h-pyrazol-1-yl]phenyl]- 634186-89-3
KB-304613 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(4-methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 634186-83-7
KB-304612 benzamide,5-chloro-n-[2-(4-cyanophenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 634186-82-6
KB-304611 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-(3-methyl-4-nitroso-1-naphthalenyl)- 634186-72-4
KB-304610 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]phenyl]- 634186-61-1
KB-304609 benzeneacetic acid,4-[(5-chloro-2-hydroxybenzoyl)amino]-,ethyl ester 634186-44-0
KB-304608 benzamide,5-chloro-n-[4-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxyphenyl]-2-hydroxy- 634186-19-9
KB-304607 benzamide,5-chloro-n-[2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenyl]-2-hydroxy- 634186-13-3
KB-304606 pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-amine,5-(3-bromophenyl)-7-[6-(4-morpholinyl)-3-pyridinyl]-6-phenyl-,dihydrochloride 634185-78-7
KB-304605 benzamide,5-chloro-n-[2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 634185-77-6
KB-304604 benzamide,5-chloro-n-[4-chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 634185-73-2
KB-304603 benzamide,5-chloro-n-[2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 634185-70-9
KB-304602 benzamide,5-chloro-n-[2,4-dimethoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 634185-69-6
KB-304601 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[4-(1-methylethoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]- 634185-68-5
KB-304600 benzamide,5-chloro-n-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 634185-60-7
KB-304599 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[4-(1-methylethyl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]- 634185-58-3
KB-304598 benzamide,5-chloro-n-[2-chloro-5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]phenyl]-2-hydroxy- 634185-34-5
KB-304597 benzamide,5-chloro-n-[5-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]phenyl]-2-hydroxy- 634185-33-4
KB-304596 benzamide,5-chloro-n-[5-(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy- 634185-31-2
KB-304595 benzamide,5-chloro-n-[2-(hexyloxy)-5-(methylsulfonyl)phenyl]-2-hydroxy- 634185-30-1
KB-304594 benzamide,5-chloro-n-[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-phenoxyphenyl]-2-hydroxy- 634185-29-8
KB-304593 benzamide,n-[5-(aminocarbonyl)-2-methoxyphenyl]-5-chloro-2-hydroxy- 634185-28-7
KB-304592 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]- 634185-22-1
KB-304591 benzamide,5-chloro-n-[5-[(diethylamino)sulfonyl]-2-methoxyphenyl]-2-hydroxy- 634185-21-0
KB-304590 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(2-methylphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 634185-15-2
KB-304589 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(1-piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 634185-14-1
KB-304588 benzamide,5-chloro-n-[2-(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 634185-13-0
KB-304587 benzamide,5-chloro-2-hydroxy-n-[2-(2-methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- 634185-12-9
KB-304586 benzamide,5-chloro-n-[2-(2,4-dichlorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy- 634185-09-4
KB-304585 benzamide,5-bromo-n-[4-butyl-5-(4-phenyl-1-piperazinyl)-2-thiazolyl]-2-hydroxy- 634184-21-7
KB-304584 benzamide,5-bromo-n-[4-butyl-5-(4-morpholinyl)-2-thiazolyl]-2-hydroxy- 634184-17-1
KB-304583 2h-3,1-benzoxazine-2,4(1h)-dione,6-(dimethylamino)-,hydrochloride 63365-49-1
KB-304582 benzamide,2-amino-5-(dimethylamino)- 63365-21-9
KB-304581 2h-indazole-5-carboxylic acid,4-hydroxy-2-methyl-,ethyl ester 63363-14-4
KB-304580 2h-indazole-5-carboxylic acid,7-ethyl-4,7-dihydro-2-methyl-4-oxo- 63363-12-2
KB-304579 2h-indazole-5-carboxylic acid,7-[3-(dimethylamino)propyl]-4,7-dihydro-2-methyl-4-oxo-,ethyl ester 63363-11-1
KB-304578 2h-indazole-5-carboxylic acid,4,7-dihydro-2-methyl-7-(3-methylbutyl)-4-oxo-,ethyl ester 63363-10-0
KB-304577 2h-indazole-5-carboxylic acid,4,7-dihydro-2,7-dimethyl-4-oxo-,ethyl ester 63363-09-7
KB-304576 2h-indazole-5-carboxylic acid,7-ethyl-4,7-dihydro-2-methyl-4-oxo-,ethyl ester 63363-08-6
KB-304575 4h-indazol-4-one,5-benzoyl-7-[3-(dimethylamino)propyl]-2,7-dihydro-2-methyl- 63363-07-5
KB-304574 4h-indazol-4-one,5-benzoyl-2,7-dihydro-2-methyl-7-(3-methylbutyl)- 63363-06-4
KB-304573 benzeneacetic acid,4-(2-bromo-3-benzofuranyl)- 63363-03-1
KB-304572 benzeneacetic acid,4-(3-benzofuranyl)- 63363-02-0
KB-304571 benzeneacetic acid,4-(3-benzofuranyl)-,ethyl ester 63363-01-9
KB-304570 benzeneacetic acid,4-(phenoxyacetyl)-,ethyl ester 63363-00-8
KB-304569 benzoic acid,4-(3-benzofuranyl)- 63362-94-7
KB-304568 7-benzofurancarboxylic acid,2-nitro-3-phenyl-,2-(diethylamino)ethyl ester 63362-92-5
KB-304567 7-benzofurancarboxylic acid,2-bromo-3-phenyl- 63362-91-4
KB-304566 5-benzofurancarboxylic acid,2-bromo-3-phenyl- 63362-90-3
KB-304565 6-benzofurancarboxylic acid,3-phenyl- 63362-89-0
KB-304564 6-benzofurancarbonitrile,3-phenyl- 63362-88-9
KB-304563 7-benzofurancarboxylic acid,3-phenyl- 63362-87-8
KB-304562 5-benzofurancarboxylic acid,3-phenyl- 63362-86-7
KB-304561 5-benzofurancarbonitrile,3-phenyl- 63362-85-6
KB-304560 3-pyridinecarboxylic acid,6-(bromophenylmethyl)-,methyl ester 63362-43-6
KB-304559 3-pyridinecarboxylic acid,6-(hydroxyphenylmethyl)-,methyl ester 63362-42-5
KB-304558 3-pyridinecarboxylic acid,6-benzoyl-,methyl ester 63362-40-3
KB-304557 3-pyridinecarboxylic acid,6-(phenylmethyl)-,methyl ester 63362-39-0
KB-304556 3-pyridinecarboxylic acid,4-(3-oxobutyl)-,methyl ester 63362-37-8
KB-304555 4-pyridinebutanoic acid,3-(methoxycarbonyl)- 63362-36-7
KB-304554 3-pyridinecarboxylic acid,6-[(acetyloxy)methyl]-,methyl ester 63362-34-5
KB-304553 pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid,7-(4-chlorophenyl)-6-phenyl- 632361-69-4
KB-304552 pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid,7-(4-chlorophenyl)-6-phenyl- 632361-68-3
KB-304551 pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile,6,7-diphenyl- 632361-66-1
KB-304550 pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid,7-[(4-chlorobenzoyl)amino]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- 632361-65-0
KB-304549 pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid,7-(3,5-dichlorophenyl)-5-(4-phenoxyphenyl)- 632361-64-9
KB-304548 pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid,5-(4-chlorophenyl)-7-(3,4-dichlorophenyl)- 632361-63-8
KB-304547 pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid,7-[[(2-chlorophenyl)methyl]amino]-5-(4-phenoxyphenyl)- 632361-62-7
KB-304546 pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid,7-[[(4-chlorophenyl)methyl]amino]-5-(4-phenoxyphenyl)- 632361-61-6
KB-304545 pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid,7-(3-fluoro-5-methoxyphenyl)-5-(3-methoxyphenyl)- 632361-60-5
KB-304544 benzoic acid,2-[bromo(3-nitrophenyl)methyl]- 632340-69-3
KB-304543 benzoic acid,2-[bromo(4-methoxyphenyl)methyl]- 632340-68-2
KB-304542 benzoic acid,2-[bromo(4-iodophenyl)methyl]- 632340-67-1
KB-304541 benzoic acid,2-[bromo(4-bromophenyl)methyl]- 632340-66-0
KB-304540 benzoic acid,2-[bromo(4-chlorophenyl)methyl]- 632340-65-9
KB-304539 benzoic acid,2-[bromo(4-fluorophenyl)methyl]- 632340-64-8
KB-304538 benzoic acid,2-[bromo(4-hydroxyphenyl)methyl]- 632340-63-7
KB-304537 benzoic acid,2-(bromophenylmethyl)- 632340-62-6
KB-304536 benzoic acid,4-bromo-2-(bromomethyl)- 632340-57-9
KB-304535 benzoic acid,2-[(3-nitrophenyl)methyl]- 632340-55-7
KB-304534 benzoic acid,2-[(4-iodophenyl)methyl]- 632340-54-6
KB-304533 1-butanone,2-bromo-1-(4-bromophenyl)- 632336-93-7
KB-304532 isoquinoline,1-(4-fluorophenyl)- 632335-02-5
KB-304531 furo[3,2-b]pyridine,2-[(4-phenyl-1-piperazinyl)methyl]- 632333-90-5
KB-304530 thieno[3,2-b]pyridine,2-[[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]methyl]-6-(trifluoromethyl)- 632333-87-0