Number Chemical Name CAS
KB-301550 n1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1h-pyrazol-4-yl]acrylamide
KB-301549 n1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetamide
KB-301548 n1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-({5-(6-chloro-3-pyridyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4h-1,2,4-triazol-3-yl}thio)acetamide
KB-301547 n1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetamide
KB-301546 n1-[4-(tert-butyl)-2-chlorophenyl]-2-chloroacetamide
KB-301545 n1-[4-(phenylsulfonyl)-3-thienyl]-2-chloroacetamide
KB-301544 n1-[4-(5-{4-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]phenyl}-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301543 n1-[4-(4-fluorophenyl)-6-methoxypyrimidin-2-yl]-2,2-dichloroacetamide
KB-301542 n1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-chloroacetamide
KB-301541 n1-[4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-bromo-2-phenylacetamide
KB-301540 n1-[4-(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)phenyl]-2-chloroacetamide
KB-301539 n1-[4-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl]-2-chloroacetamide
KB-301538 n1-[4-(3,4,5-tribromo-1h-pyrazol-1-yl)phenyl]acetamide
KB-301537 n1-[4-(1,3-oxazol-5-yl)phenyl]-2-chloroacetamide
KB-301536 n1-[4-(1,3-dithiolan-2-yl)phenyl]-2-chloroacetamide
KB-301535 N1-[3,5-di(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide 795-02-8
KB-301534 n1-[3-(methylthio)-4-(4-nitrophenyl)-1h-pyrazol-5-yl]-2-chloroacetamide
KB-301533 n1-[3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl]-2-chloroacetamide
KB-301532 n1-[3-(4-chlorobenzoyl)-4,5-dimethyl-2-thienyl]-2-chloroacetamide
KB-301531 n1-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-mercaptoacetamide
KB-301530 n1-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-chloroacetamide
KB-301529 n1-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromo-2-phenylacetamide
KB-301528 n1-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromoacetamide
KB-301527 n1-[2-bromo-4-(tert-butyl)phenyl]-2-chloroacetamide
KB-301526 n1-[2-acetyl-5-(4-chlorophenyl)-3-thienyl]-2-chloroacetamide
KB-301525 n1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetamide
KB-301524 n1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-({5-[(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)methyl]-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl}thio)acetamide
KB-301523 n1-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]-3-(trifluoromethyl)aniline
KB-301522 n1-[2-(4-fluorophenoxy)-3-pyridyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301521 n1-[2-(4-fluorophenoxy)-3-pyridyl]-2,3,3-trichloroacrylamide
KB-301520 n1-[2-(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-chloroacetamide
KB-301519 n1-[2-(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,3-trichloroacrylamide
KB-301517 n1-[2-(2-pyridyl)ethyl]-2-methylaniline
KB-301516 n1-[2-(2-fluorophenoxy)-3-pyridyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301515 n1-[2-(2,4-difluorophenoxy)-3-pyridyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301514 n1-[2-(2,4-difluorophenoxy)-3-pyridyl]-2,3,3-trichloroacrylamide
KB-301513 n1-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]-2-chloroacetamide
KB-301512 n1-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]-2-bromopropanamide
KB-301511 n1-[2-(1h-pyrrol-1-yl)phenyl]-2-chloroacetamide
KB-301510 n1-[2-(1h-indol-3-yl)ethyl]-2-chloroacetamide
KB-301509 n1-[2-(1,4-thiazinan-4-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
KB-301508 n1-[2-(1,4-thiazinan-4-ylcarbonyl)phenyl]-2-bromopropanamide
KB-301507 n1-[2-(1,4-thiazinan-4-ylcarbonyl)phenyl]-2,3,3-trichloroacrylamide
KB-301506 n1-[(dimethylamino)methylidene]ethanethioamide
KB-301505 n1-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)methylidene]-4-chloroaniline
KB-301504 n1-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-2-(3,5-dichloro-4-pyridyl)hydrazine-1-carboxamide
KB-301503 n1,n1-dimethyl-3-methoxyaniline
KB-301502 n1,n1-dimethyl-2,6-difluoroaniline
KB-301501 n1,n1-dimethyl-2-(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline
KB-301500 N-1,3-Thiazol-2-ylsulfuric diamide 5615-99-6
KB-301499 N-1,3-Benzoxazol-2-ylsulfuric diamide 136810-65-6
KB-301498 N-1,3-Benzothiazol-6-yl-N-hydroxyimidoformamide 339071-25-9
KB-301497 N-1,3-Benzothiazol-2-ylthioformamide 78158-96-0
KB-301496 N-1,3-Benzothiazol-2-ylsulfuric diamide 136810-66-7
KB-301495 N-1,3-Benzothiazol-2-yl-N-methylimidoformamide 65258-24-4
KB-301494 N-1,3-Benzothiazol-2-yl-N-methylformamide 53065-93-3
KB-301493 N-1,3-Benzothiazol-2-yl-N-hydroxyimidoformamide 382136-55-2
KB-301492 N'-1,3-Benzothiazol-2-yl-N-ethyl-N-methylimidoformamide 344885-62-7
KB-301491 N'-1,3-Benzothiazol-2-yl-N,N-dimethylimidoformamide 30006-84-9
KB-301490 N-1,3-Benzothiazol-2-ylimidoformamide 128651-23-0
KB-301489 N-1,3-Benzothiazol-2-ylglycinamide 78221-02-0
KB-301488 N-1,2-Oxazol-3-ylsulfuric diamide 71565-64-5
KB-301487 N-1,2,4-Triazin-3-ylglycinamide 138598-50-2
KB-301486 n1-(tert-butyl)-3-(2-chloro-5-nitrophenyl)acrylamide
KB-301485 n1-(tert-butyl)-2-bromo-2-phenylacetamide
KB-301484 n1-(tert-butyl)-2-aminobenzamide
KB-301483 n1-(8-quinolyl)-2-chloroacetamide
KB-301482 n1-(6-chloro-2-methyl-3-nitrophenyl)acetamide
KB-301481 n1-(5-chloro-4-nitro-2-propoxyphenyl)acetamide
KB-301480 n1-(5-chloro-4-methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
KB-301479 n1-(5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
KB-301478 n1-(5-chloro-2-methoxy-4-nitrophenyl)acetamide
KB-301477 n1-(5-{[2-oxo-2-(2,3,4-trifluoroanilino)ethyl]thio}-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-chloroacetamide
KB-301476 n1-(5-{[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]thio}-1h-1,2,4-triazol-3-yl)-2,3,3-trichloroacrylamide
KB-301475 n1-(5-{[2-(4-butyl-2-methylanilino)-2-oxoethyl]thio}-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-chloroacetamide
KB-301474 n1-(4-phenyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-2-chloroacetamide
KB-301473 N1-(4-oxo-2-phenyl-4H-chromen-3-yl)acetamide 6965-55-5
KB-301472 n1-(4-oxo-2-phenyl-4h-chromen-3-yl)-2-chloroacetamide
KB-301471 n1-(4-oxo-2-phenyl-3,4-dihydro-2h-chromen-3-yl)-3-bromopropanamide
KB-301470 n1-(4-isopropylphenyl)-3-(5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl)acrylamide
KB-301469 n1-(4-isopropylphenyl)-2-bromo-2-phenylacetamide
KB-301468 n1-(4-isopropylphenyl)-2-{[5-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetamide
KB-301467 n1-(4-isopropylphenyl)-2-(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)acetamide
KB-301466 n1-(4-fluorophenyl)hydrazine-1-carbothioamide
KB-301465 n1-(4-fluorophenyl)-2-mercaptoacetamide
KB-301464 n1-(4-fluorophenyl)-2-bromo-2-phenylacetamide
KB-301463 n1-(4-fluorophenyl)-2-{[5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]thio}acetamide
KB-301462 n1-(4-fluorophenyl)-2-[1-(2-cyanoethyl)-1h-pyrrol-2-yl]-2-oxoacetamide
KB-301461 n1-(4-fluorophenyl)-2-(5-bromo-1h-indol-3-yl)-2-oxoacetamide
KB-301460 n1-(4-cyclohexylphenyl)-2-chloroacetamide
KB-301459 n1-(4-chlorophenyl)-3-(2-chloro-5-nitrophenyl)acrylamide
KB-301458 n1-(4-chlorophenyl)-2-chloro-2,2-difluoroacetamide
KB-301457 n1-(4-chlorophenyl)-2-{[5-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetamide
KB-301456 n1-(4-chlorophenyl)-2-[(2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yl)carbonyl]hydrazine-1-carboxamide
KB-301455 n1-(4-chlorophenyl)-2-({5-[(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)methyl]-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl}thio)acetamide
KB-301454 n1-(4-chlorophenyl)-2-({5-[(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}thio)acetamide
KB-301453 n1-(4-chlorobenzylidene)-4-(3,4,5-tribromo-1h-pyrazol-1-yl)aniline
KB-301452 n1-(4-chlorobenzyl)-4-chlorobutanamide
KB-301451 n1-(4-chloro-6-methylpyrimidin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
KB-301450 n1-(4-chloro-3-nitrophenyl)-2-bromo-2-phenylacetamide
KB-301449 n1-(4-chloro-2-nitrophenyl)-3-bromobutanamide
KB-301448 n1-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide
KB-301447 n1-(4-bromophenyl)-n1-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
KB-301446 n1-(4-bromophenyl)-2-chloroacetamide
KB-301445 n1-(4-bromo-3-methylphenyl)-3-bromopropanamide
KB-301444 n1-(4-bromo-3-methylisoxazol-5-yl)-2-chloroacetamide
KB-301443 n1-(4-bromo-3-cyclopropyl-1-phenyl-1h-pyrazol-5-yl)-2-chloroacetamide
KB-301442 n1-(4-bromo-3-chlorophenyl)-3-bromopropanamide
KB-301441 n1-(4-bromo-2-chlorophenyl)-2-bromopropanamide
KB-301440 n1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
KB-301439 n1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)-2,3,3-trichloroacrylamide
KB-301438 n1-(4-bromo-2,5-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
KB-301437 n1-(4-aminophenyl)acetamide
KB-301436 n1-(4-acetyl-3-hydroxy-6-prop-1-enyl-2-propylphenyl)acetamide
KB-301435 n1-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)acetamide
KB-301434 n1-(4-acetyl-2-allyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
KB-301433 n1-(4-{3-[5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1h-pyrazol-4-yl]acryloyl}phenyl)acetamide
KB-301432 n1-(4-{[6-(2,4-dichlorophenoxy)hexyl]oxy}phenyl)-2-chloroacetamide
KB-301431 n1-(4-{[(4-chloro-3-nitrophenyl)sulfonyl]amino}-3-methylphenyl)acetamide
KB-301430 n1-(3-pyridylmethyl)ethanimidamide hydroiodide
KB-301429 N1-(3-pyridylmethyl)-2-aminobenzamide 1214-48-8
KB-301428 n1-(3-pyridylmethyl)-2,3-dichloro-6-nitroaniline
KB-301427 n1-(3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301426 n1-(3-nitrophenyl)-6-chlorohexanamide
KB-301425 n1-(3-methylphenyl)hydrazine-1-carbothioamide
KB-301424 n1-(3-methylphenyl)acetamide
KB-301423 n1-(3-methylphenyl)-2-[(2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yl)carbonyl]hydrazine-1-carboxamide
KB-301422 n1-(3-methyl-5-isoxazolyl)acetamide
KB-301421 n1-(3-methyl-5-isoxazolyl)-2-chloroacetamide
KB-301420 n1-(3-methyl-4-nitroisoxazol-5-yl)-2-chloroacetamide
KB-301419 n1-(3-hydroxyphenyl)-2,3,3-trichloroacrylamide
KB-301418 n1-(3-cyanophenyl)-2-chloroacetamide
KB-301417 n1-(3-cyano-4-methyl-2-thienyl)-2-chloroacetamide
KB-301416 n1-(3-chlorophenyl)-2-(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)acetamide
KB-301415 n1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6-chlorohexanamide
KB-301414 n1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-{[3-(3-chloro-4-fluoroanilino)-3-oxopropyl]dithio}propanamide
KB-301413 N1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide 219529-31-4
KB-301412 n1-(3-chloro-4-fluorobenzyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301411 n1-(3-chloro-4-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]methyl}phenyl)-2-chloroacetamide
KB-301410 n1-(3-chloro-2-fluorophenyl)-3-{[3-(3-chloro-2-fluoroanilino)-3-oxopropyl]dithio}propanamide
KB-301409 n1-(3-benzoyl-4-methyl-2-thienyl)-2-chloroacetamide
KB-301408 N1-(3,4-dimethylphenyl)-2-aminobenzamide 102630-81-9
KB-301407 N1-(3,3,5-trimethylcyclohexyl)-2-aminobenzamide 672900-94-6
KB-301406 n1-(2-thienylmethyl)-2,3,4,5-tetrachloro-6-nitroaniline
KB-301405 n1-(2-pyridylmethyl)ethanimidamide hydroiodide
KB-301404 N1-(2-pyridylmethyl)-2-aminobenzamide 57786-49-9
KB-301403 N1-(2-pyridyl)-2-amino-5-nitrobenzamide 673477-12-8
KB-301402 N1-(2-Methylphenyl)sulfanilamide 16803-96-6
KB-301401 n1-(2-methylphenyl)hydrazine-1-carbothioamide
KB-301400 n1-(2-methyl-1,3-benzoxazol-6-yl)-2,2,2-trichloroacetamide
KB-301399 n1-(2-methoxyphenyl)-2-mercaptoacetamide
KB-301398 n1-(2-methoxyphenyl)-2-{[5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]thio}acetamide
KB-301397 n1-(2-methoxy-5-methylphenyl)-2-chloroacetamide
KB-301396 n1-(2-fluorophenyl)-3-bromopropanamide
KB-301395 n1-(2-fluorophenyl)-2-mercaptoacetamide
KB-301394 n1-(2-fluorophenyl)-2-bromopropanamide
KB-301393 n1-(2-fluorobenzyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301392 n1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)acetamide
KB-301391 n1-(2-cyano-3-fluorophenyl)-2-chloroacetamide
KB-301390 n1-(2-chlorophenyl)-2-{[5-(6-chloro-3-pyridyl)-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetamide
KB-301389 n1-(2-chlorophenyl)-2-[2-(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)acetyl]hydrazine-1-carbothioamide
KB-301388 n1-(2-chlorophenyl)-2-({5-[(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)methyl]-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl}thio)acetamide
KB-301387 n1-(2-chlorophenyl)-2-({4-[4-(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-yl}thio)acetamide
KB-301386 n1-(2-chlorophenethyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301385 n1-(2-chloro-6-methylbenzyl)-4-chlorobutanamide
KB-301384 n1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-3-bromopropanamide
KB-301383 n1-(2-chloro-4-methylphenyl)-2-mercaptoacetamide
KB-301382 n1-(2-chloro-3-pyridyl)-2-chloroacetamide
KB-301381 n1-(2-chloro-3-pyridyl)-2,2,2-trichloroacetamide
KB-301380 n1-(2-bromoethyl)-4-[2-(2-chloro-4-nitrophenyl)diaz-1-enyl]-2-methylaniline
KB-301379 n1-(2-bromoethyl)-2-methyl-2-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]sulfonyl}propanamide
KB-301378 n1-(2-bromobenzyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301377 n1-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenethyl)-2-chloroacetamide
KB-301376 n1-(2-benzoylphenyl)-2-bromoacetamide
KB-301375 n1-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamide
KB-301374 n1-(2-amino-4-methylphenyl)acetamide
KB-301373 n1-(2-amino-4-methoxyphenyl)acetamide
KB-301372 n1-(2-acetyl-5-phenyl-3-thienyl)-2-chloroacetamide
KB-301371 n1-(2-acetyl-3-thienyl)-2,3,3-trichloroacrylamide
KB-301370 n1-(2,6-dimorpholino-3-pyridyl)-2-chloroacetamide
KB-301369 N1-(2,6-dimethylphenyl)-4-aminobenzene-1-sulfonamide 6973-47-3
KB-301368 n1-(2,6-dimethylphenyl)-2-mercaptoacetamide
KB-301367 n1-(2,6-dimethylphenyl)-2-bromopropanamide
KB-301366 n1-(2,6-dimethylphenyl)-2-[(2,3-dichloro-6-nitrophenyl)thio]acetamide
KB-301365 n1-(2,6-dimethylphenyl)-2,2-dichloro-2-[3,5-di(trifluoromethyl)anilino]acetamide
KB-301364 n1-(2,6-dimethylphenyl)-2,2-dichloro-2-[(2,4-dichloroanilino)thio]acetamide
KB-301363 n1-(2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
KB-301362 n1-(2,6-difluorophenyl)-2-bromo-2-phenylacetamide
KB-301361 n1-(2,6-diethylphenyl)-2-chloroacetamide
KB-301360 n1-(2,6-diethylphenyl)-2-bromo-2-phenylacetamide
KB-301359 n1-(2,6-dichlorobenzyl)-2-chloroacetamide
KB-301358 n1-(2,6-dichlorobenzoyl)-2-[5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylhydrazine-1-carboxamide
KB-301357 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-benzylidenehydrazine-1-carboxamide
KB-301356 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine-1-carboxamide
KB-301355 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-[(4-oxo-4h-chromen-3-yl)methylidene]hydrazine-1-carboxamide
KB-301354 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]hydrazine-1-carboxamide
KB-301353 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-(4-nitrophenyl)hydrazine-1-carboxamide
KB-301352 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-(3-pyridylmethylidene)hydrazine-1-carboxamide
KB-301351 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-(3,5-dichlorophenyl)hydrazine-1-carboxamide
KB-301350 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-(3,3-diethoxypropanoyl)hydrazine-1-carboxamide
KB-301349 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-(2-chloro-6-fluorophenyl)hydrazine-1-carboxamide
KB-301348 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-(2,6-dichlorobenzylidene)hydrazine-1-carboxamide
KB-301347 n1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-2-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazine-1-carboxamide
KB-301345 n1-(2,6-dichloro-3-pyridyl)-2-{[5-(4-chloro-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl)-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio}acetamide
KB-301344 n1-(2,6-dichloro-3-pyridyl)-2-{[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-5-oxo-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide
KB-301343 n1-(2,6-dichloro-3-pyridyl)-2-[(5-pyrazin-2-yl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetamide
KB-301342 n1-(2,6-dichloro-3-pyridyl)-2-({4-[4-(benzyloxy)phenyl]-5-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetamide
KB-301341 n1-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-bromopropanamide
KB-301340 n1-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-chloroacetamide
KB-301339 n1-(2,4-dimethylphenyl)hydrazine-1-carbothioamide
KB-301338 n1-(2,4-dimethylphenyl)-2-[4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butylidene]hydrazine-1-carbothioamide
KB-301337 n1-(2,4-difluorophenyl)-6-chlorohexanamide
KB-301336 n1-(2,4-difluorophenyl)-3-bromopropanamide
KB-301335 n1-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl)acrylamide
KB-301334 n1-(2,4-difluorophenyl)-2-chloro-2,2-difluoroacetamide
KB-301333 n1-(2,4-difluorobenzyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
KB-301332 n1-(2,4-difluoro-5-nitrophenyl)acetamide
KB-301331 n1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl)acrylamide
KB-301330 n1-(2,4-dichlorophenyl)-2-({4-[4-(4,5-dichloro-1h-imidazol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-yl}thio)acetamide
KB-301329 n1-(2,4-diacetyl-5-hydroxyphenyl)acetamide
KB-301328 n1-(2,2-dimethoxyethyl)ethanediamide
KB-301327 n1-(2,2-diethoxyethyl)ethanediamide
KB-301326 n1-(2,2-diethoxyethyl)-4-methylaniline
KB-301325 n1-(1-benzyl-4-piperidyl)-2-chloropropanamide
KB-301322 N~6~-Acetyl-N~2~-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine 159766-56-0
KB-301321 N~5~-Methyl-5H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazole-5,6-diamine 928338-50-5
KB-301320 N~5~-Methyl-5H-imidazo[1,2-b]pyrazole-5,6-diamine 928338-22-1
KB-301319 N~5~-Ethyl-N~5~-methylfuro[2,3-d][1,3]oxazole-5,6-diamine 3-oxide 897938-36-2
KB-301318 N~5~-Ethyl-4,5-pyrimidinediamine 89488-76-6
KB-301317 N~5~,N~5~-Dimethylfuro[2,3-d][1,3]oxazole-5,6-diamine 3-oxide 897938-33-9
KB-301316 N~5~,N~5~-Dimethylfuro[2,3-d][1,2]oxazole-5,6-diamine 2-oxide 897938-70-4
KB-301315 N~5~,N~5~-Diethylfuro[2,3-d][1,2]oxazole-5,6-diamine 2-oxide 897938-73-7
KB-301314 N~5~,N~5~,1-Trimethyl-1H-benzimidazole-2,5-diamine 33235-37-9
KB-301313 N~5~,6-Dimethyl-4,5-pyrimidinediamine 15996-42-6
KB-301312 N~5~-(5,9-Dioxo-4,10-dioxa-6,8-diazatrideca-1,12-dien-7-ylidene)-N~2~-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine 148893-34-9
KB-301311 N~4~-Methyl-2,4,6-pyrimidinetriamine 24867-24-1
KB-301310 N~4~-Methyl-2,4,5,6-pyrimidinetetramine 116977-14-1
KB-301309 N~4~-Ethyl-4,5-pyrimidinediamine 101080-16-4
KB-301308 N~4~-Allyl-2,4-pyrimidinediamine 6254-30-4
KB-301307 N~4~-{7-Chloro-2-[(E)-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl]-4-quinazolinyl}-N~1~,N~1~-diethyl-1,4-pentanediamine 69258-64-6
KB-301306 N~4~-[3-(Dimethylamino)propyl]-5,6-dimethyl-2,4-pyrimidinediamine 812020-60-3
KB-301305 N~4~-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5,6-dimethyl-2,4-pyrimidinediamine 811945-79-6
KB-301304 N~4~-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-3,4-pyridinediamine dihydrochloride 18527-65-6
KB-301303 N~4~-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-3,4-pyridinediamine 15935-70-3
KB-301302 N~4~,N~4~-Dimethyl-4,5-pyrimidinediamine 13784-16-2
KB-301301 N~4~,6-Dimethyl-4,5-pyrimidinediamine 14675-45-7
KB-301300 N~4~-(7-Chloro-6-nitro-4-quinolinyl)-N~1~,N~1~-diethyl-1,4-pentanediamine 78703-80-7
KB-301299 N~3~-Methyl-1,4-dihydroimidazo[4,5-c]pyrazole-3,5-diamine 849479-15-8
KB-301298 N~3~-Benzyl-2,3-pyridinediamine 79707-12-3
KB-301297 N~3~,N~3~-Dimethylfuro[2,3-d][1,2]oxazole-3,5-diamine 2-oxide 897938-68-0
KB-301296 N~3~,N~3~-Dimethyl-1-benzothiophene-2,3-diamine 125660-10-8
KB-301295 N~3~,N~3~-Diethylfuro[2,3-d][1,2]oxazole-3,5-diamine 2-oxide 897938-71-5
KB-301294 N~3~,5,6-Trimethyl-2,3-pyridinediamine 161091-50-5
KB-301293 N~2~-Methyl-N~2~-[4-(2-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)benzoyl]-N-2-pyridinylleucinamide 152551-17-2
KB-301292 N~2~-Methyl-2,4,5,6-pyrimidinetetramine 62496-02-0
KB-301291 N~2~-Methyl-1,3-benzothiazole-2,6-diamine 16349-38-5
KB-301290 N~2~-Ethyl-2,4,5-pyrimidinetriamine 100524-49-0
KB-301289 N~2~-Butyl-N-(4-methylphenyl)glycinamide 802845-91-6
KB-301288 N~2~-Butyl-N-(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)glycinamide 802593-28-8
KB-301287 N~2~-Butyl-N-(2-chloro-6-methylphenyl)norleucinamide hydrochloride (1:1) 78265-89-1
KB-301286 N~2~-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-N~2~-methylglycinamide 60108-67-0
KB-301285 N~2~-Benzyl-N-(3-methoxyphenyl)glycinamide 436089-50-8
KB-301284 N~2~-Benzoyl-N~2~-methyl-N-phenylleucinamide 67368-36-9
KB-301283 N~2~-Benzoyl-N~2~-methyl-N-(4-nitrophenyl)leucinamide 67368-43-8
KB-301282 N~2~-Benzoyl-N-(benzoyloxy)leucinamide 3369-50-4
KB-301281 N~2~-Benzoyl-N-(4-nitrophenyl)argininamide 911-77-3
KB-301280 N~2~-Benzoyl-N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)norleucinamide 81217-00-7
KB-301279 N~2~-Allyl-N-(4-ethylphenyl)glycinamide 457617-18-4
KB-301278 N~2~-Acetyl-N-cyclohexyl-N~2~-[3-(dihydroxyboryl)phenyl]valinamide 397843-90-2
KB-301277 N~2~-Acetyl-N-cyclohexyl-N~2~-[3-(dihydroxyboryl)-5-(isopropylcarbamoyl)phenyl]valinamide 397843-94-6
KB-301276 N~2~-Acetyl-N-benzylalaninamide 86921-48-4
KB-301275 N~2~-Acetyl-N~2~-[4-(allyloxy)phenyl]-N,N-dimethylglycinamide 92648-68-5
KB-301274 N~2~-Acetyl-N~2~-(4-isopropoxyphenyl)-N,N-dimethylglycinamide 92700-20-4
KB-301273 N~2~-acetyl-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]glycinamide 76337-77-4
KB-301272 N~2~-Acetyl-N,N-dimethyl-N~2~-(2-propoxyphenyl)glycinamide 92700-21-5
KB-301271 N~2~-Acetyl-N-(6-amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl)glycinamide 75680-86-3
KB-301270 N~2~-Acetyl-N-(2-amino-2-oxoethoxy)glycinamide 618447-51-1
KB-301269 N~2~-1,3-Benzothiazol-2-ylglycinamide 325767-04-2
KB-301268 N~2~-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-N-9H-xanthen-9-yl-D-glutamine 99092-88-3
KB-301267 N~2~-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-D-alaninamide 78981-25-6
KB-301266 N~2~-[2-(Chloroacetyl)phenyl]-N,N-dimethylglycinamide 959033-67-1
KB-301265 N~2~-[(Benzyloxy)carbonyl]-N~5~-{N-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]carbamimidoyl}-L-ornithine - N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) 58810-11-0
KB-301264 N~2~-[(Benzyloxy)carbonyl]-L-arginine hydrochloride (1:1) 113712-05-3
KB-301263 N~2~-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N~5~-{N-[(2,2,5,7,8-pentamethyl-3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl)sulfonyl]carbamimidoyl}-D-ornithine 157774-30-6
KB-301262 N~2~-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N~5~-(2-pyrazinylcarbonyl)-L-ornithine 201046-61-9
KB-301261 N~2~-[(6-Bromo-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)methyl]-N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]glycinamide 86816-93-5
KB-301260 N~2~-[(6-Bromo-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)methyl]-N-[(2-methylphenyl)carbamoyl]glycinamide 86816-92-4
KB-301259 N~2~-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]argininamide hydrochloride (1:1) 14279-64-2
KB-301258 N~2~-[(1S,2S,5R)-2-Ethoxy-5-methoxy-3-cyclopenten-1-yl]glycinamide 179922-90-8
KB-301257 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-phenylglycinamide 606098-39-9
KB-301256 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-cyclopropylglycinamide 606098-44-6
KB-301255 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-(4-methylbenzyl)glycinamide 606098-47-9
KB-301254 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-(4-fluorophenyl)glycinamide 606098-50-4
KB-301253 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-(4-fluorobenzyl)glycinamide 606098-40-2
KB-301252 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-(3-methoxyphenyl)glycinamide 606098-49-1
KB-301251 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-(3-fluorophenyl)glycinamide 606098-46-8
KB-301250 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-(2-thienylmethyl)glycinamide 606098-38-8
KB-301249 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-(2-methoxyethyl)glycinamide 606098-45-7
KB-301248 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-(2-furylmethyl)glycinamide 606098-48-0
KB-301247 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N-cyclohexyl-N~2~-(2-fluorophenyl)glycinamide 606098-42-4
KB-301246 N~2~-[(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetyl]-N~2~-benzyl-N-cyclohexylglycinamide 606098-41-3
KB-301245 N~2~,N~6~,N~6~-Trimethyl-1,3-benzothiazole-2,6-diamine 90872-47-2
KB-301244 N~2~,N~2~-Dimethylpyrido[2,3-b]pyrazine-2,3-diamine 56878-29-6
KB-301243 N~2~,N~2~-Diethyl-N-hydroxyglycinamide 749806-60-8
KB-301242 N~2~,N~2~-Diethylfuro[2,3-d][1,3]oxazole-2,5-diamine 3-oxide 897938-34-0
KB-301241 N~2~,N~2~-Diallylglycinamide 751420-26-5
KB-301240 N~2~,4,6-Trimethyl-2,5-pyrimidinediamine 856973-51-8
KB-301239 N~2~-(Dicyanomethylene)-3-nitriloalaninamide 53909-47-0
KB-301238 N~2~-(Chloroacetyl)-N,N-diethyl-N~2~-phenylglycinamide 106321-35-1
KB-301237 N~2~-(Butylcarbamoyl)-N~2~-cyclopropyl-N-(4-fluorobenzyl)-N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]glycinamide 6026-74-0
KB-301236 N~2~-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N,N-dipropylglycinamide 80008-09-9
KB-301235 N~2~-(5-Nitro-2-pyridinyl)glycinamide 98277-35-1
KB-301234 N~2~-(4-Butylbenzoyl)-N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)isoleucinamide 356054-67-6
KB-301233 N~2~-(4-Bromobenzoyl)-N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)isoleucinamide 356054-63-2
KB-301232 N~2~-(4,5-Dioxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-N,N-dimethylglycinamide 497937-93-6
KB-301231 N~2~-(3-Fluoropropyl)-N,N-dimethylglycinamide 438528-08-6
KB-301230 N~2~-(2-Methoxyethyl)-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)glycinamide 606096-26-8
KB-301229 N~2~-(2-Hydroxyethyl)-N-3-pyridinylglycinamide 345310-99-8
KB-301228 N~2~-(2-Hydroxyethyl)-N-2-pyridinylglycinamide 345310-96-5
KB-301227 N~2~-(2-Hydroxyethyl)-N~2~-methylglycinamide 116882-80-5
KB-301226 N~2~-(2-Chloroethyl)-N-{3-[(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)amino]propyl}-N~2~-ethylglycinamide dihydrochloride 38915-22-9
KB-301225 N~2~-(2-Chlorobenzoyl)-N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)isoleucinamide 335249-65-5
KB-301224 N~2~-(2-Acetamidopropyl)-N-methylglycinamide 137937-98-5
KB-301223 N~2~-(2,4-Dichlorobenzoyl)-N-(3-{[(4-fluorophenyl)sulfonyl]amino}-4-methoxyphenyl)leucinamide 566890-79-7
KB-301221 N~1~-Benzyl-4-chloro-1,2-benzenediamine 39235-92-2
KB-301220 N~1~,N~1~,N~2~,N~2~-Tetramethyl-1,2-ethanediamine compound with dimethylpalladium (1:1) 113822-11-0
KB-301219 N~1~-(5-Bromopyrazin-2-yl)-4-methoxybenzene-1,2-diamine 950845-96-2
KB-301218 N'~1~-(4-Nitrobenzylidene)-N'~2~-[(Z)-(4-nitrophenyl)methylene]ethanedihydrazide 6624-38-0
KB-301217 N'~1~-(4-Isopropylbenzylidene)-N'~2~-[(Z)-(4-isopropylphenyl)methylene]ethanedihydrazide 6963-30-0
KB-301216 N-{6-Amino-1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,4-dioxo-3-propyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl}-2-phenylacetamide 748794-96-9
KB-301215 N-{6-[Ethyl(methyl)sulfamoyl]-1,3-benzothiazol-2-yl}-2-phenoxybenzamide 6285-90-1
KB-301214 N-{6-[(Iodoacetyl)amino]hexyl}-5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanamide 93285-75-7
KB-301213 N-{5-Methoxy-2-methyl-4-[(phenylsulfonyl)amino]phenyl}benzamide 94232-02-7
KB-301212 N-{5-Ethyl-3-[(4-ethylpiperazin-1-yl)(2-fluorophenyl)methyl]-2-thienyl}benzamide 6911-55-3
KB-301211 N-{4-Methyl-2-[(methylsulfanyl)methyl]phenyl}acetamide 65134-91-0
KB-301210 N-{4-Hydroxy-3-[(2-methyl-1-piperidinyl)methyl]phenyl}-4-nitrobenzamide 19208-05-0
KB-301209 N-{4-Chloro-6-methyl-5-[3-(4-nitrophenoxy)propyl]-2-pyrimidinyl}acetamide 21428-09-1
KB-301208 N-{4-Amino-3-[(4-methylphenyl)sulfonyl]phenyl}benzamide 85237-58-7
KB-301207 N-{4-[Ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl}acetamide 59884-42-3
KB-301206 N-{4-[acetyl(methyl)amino]phenyl}-5-bromo-2-furamide 6643-02-3
KB-301205 n-{4-[acetyl(methyl)amino]phenyl}-2-chloroacetamide
KB-301204 N-{4-[2-Methyl-1-(methylsulfonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl]-1,3-thiazol-2-yl}acetamide 606121-97-5
KB-301203 N-{4-[2-Hydroxy-3-(4-phenyl-1-piperidinyl)propoxy]phenyl}methanesulfonamide 64511-70-2
KB-301202 N-{4-[2-Hydroxy-3-({2-[4-(1H-imidazol-1-yl)phenoxy]ethyl}amino)propoxy]phenyl}methanesulfonamide hydrochloride (1:1) 125228-72-0
KB-301201 N-{4-[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoyl]phenyl}acetamide dihydrochloride 97111-11-0
KB-301200 N-{4-[2-(3,5-Diimino-4-pyrazolidinylidene)hydrazino]phenyl}acetamide 333326-97-9
KB-301199 N-{4-[2-(2,5-Dioxo-4-phenyl-4-imidazolidinyl)phenoxy]butyl}-7-(beta-D-galactopyranosyloxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxamide 73304-29-7
KB-301198 N-{4-[1-(Methylsulfonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl]-1,3-thiazol-2-yl}acetamide 606121-96-4
KB-301197 N-{4-[(Hydroxymethyl)sulfonyl]phenyl}acetamide 949-44-0
KB-301196 N-{4-[(E)-(1,3-Benzothiazol-2-ylhydrazono)methyl]phenyl}acetamide 5347-23-9
KB-301195 N-{4-[(Benzylamino)methyl]phenyl}acetamide 55096-87-2
KB-301194 N-{4-[(Aminooxy)methyl]-2-pyridinyl}acetamide 628703-34-4
KB-301193 N-{4-[(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfamoyl]phenyl}acetamide 4049-01-8
KB-301192 N-{4-[(6-Methoxy-2-methyl-4-pyrimidinyl)sulfamoyl]phenyl}acetamide 13394-85-9
KB-301191 N-{4-[(5-Chloro-2-oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)sulfonyl]phenyl}acetamide 77408-54-9
KB-301190 N-{4-[(5-Bromo-2-oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)sulfonyl]phenyl}acetamide 77408-58-3
KB-301189 N-{4-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]phenyl}acetamide 4094-39-7
KB-301188 N-{4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl}-4-methyl-3-[(6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)oxy]benzamide 1315330-11-0
KB-301187 N-{4-[(3-Methyl-1,2-thiazol-5-yl)sulfamoyl]phenyl}acetamide 52724-43-3
KB-301186 N-{4-[(3-Chloropyrazin-2-yl)sulfamoyl]phenyl}acetamide 40837-23-8
KB-301185 N-{4-[(2-Pyridinylcarbonyl)amino]phenyl}-6-quinoxalinecarboxamide 603093-67-0
KB-301184 N-{4-[(2-Methoxy-9-acridinyl)amino]phenyl}methanesulfonamide 53222-12-1
KB-301183 N-{4-[(2E)-3-(Dimethylamino)-2-propenoyl]phenyl}-N-ethylacetamide 400759-39-9
KB-301182 N-{4-[(2-Bromoethyl)sulfonyl]phenyl}acetamide 5755-74-8
KB-301181 N-{4-[(1Z)-N-Acetylethanehydrazonoyl]phenyl}cyclopropanecarboxamide 550311-26-7
KB-301180 N-{4-[(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)sulfamoyl]phenyl}acetamide 193696-69-4
KB-301179 N-{4-[(1,4-Dioxo-1,4-dihydro-2-naphthalenyl)(hydroxy)methyl]phenyl}acetamide 6629-20-5
KB-301178 N-{4-[(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-8-yl)methyl]phenyl}acetamide 5429-45-8
KB-301177 N-{3-Methyl-1-[(4-nitrophenyl)amino]-1-oxo-2-buten-2-yl}benzamide 397879-99-1
KB-301176 N-{3-Methyl-1-[(3-methylphenyl)amino]-1-oxo-2-buten-2-yl}benzamide 413612-43-8
KB-301175 N-{3-Chloro-4-[(2-chlorophenyl)sulfamoyl]phenyl}-2-pyridinecarboxamide 1246086-78-1
KB-301174 N-{3-[(Z)-(Hydroxyhydrazono)methyl]-2-thienyl}acetamide 57942-56-0
KB-301173 N-{3-[(Z)-(1H-Pyrrol-2-ylmethylene)amino]phenyl}acetamide 906436-88-2
KB-301172 N-{3-[(Trimethylsilyl)oxy]propyl}acetamide 151750-93-5
KB-301171 N-{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)amino]propyl}-N-methylbenzamide hydrochloride (1:1) 65189-31-3
KB-301170 N-{3-[(3-Aminopropyl)amino]propoxy}acetamide 757921-48-5
KB-301169 N-{3-[(2-Ethylphenyl)sulfamoyl]-4-methylphenyl}acetamide 85204-12-2
KB-301168 N-{3-[(1Z)-N-Acetylethanehydrazonoyl]phenyl}cyclopropanecarboxamide 551914-24-0
KB-301167 N-{3-[(1E)-3,3-Dimethyl-1-triazen-1-yl]phenyl}-2-(1-piperidinyl)acetamide 174752-81-9
KB-301166 N-{2-Methyl-1-[(4-methylphenyl)amino]-1-oxo-2-propanyl}-3-(4-oxo-2-phenyl-1,3-thiazolidin-3-yl)benzamide 489434-31-3
KB-301165 N-{2-Methyl-1-[(2-methylphenyl)amino]-1-oxo-2-propanyl}-3-(4-oxo-2-phenyl-1,3-thiazolidin-3-yl)benzamide 489434-30-2
KB-301164 N-{2-Methyl-1-[(2-methylphenyl)amino]-1-oxo-2-butanyl}-3-(4-oxo-2-phenyl-1,3-thiazolidin-3-yl)benzamide 484647-10-1
KB-301163 N-{2-Methoxy-4-[(phenylacetyl)amino]phenyl}-2-furamide 6126-98-3
KB-301162 N-{2-Hydroxy-5-[(3-hydroxypropyl)amino]phenyl}sulfuric diamide 200485-22-9
KB-301161 N-{2-Chloro-5-[(3,5-diethoxybenzoyl)amino]phenyl}-2-furamide 6028-64-4
KB-301160 N-{2-Chloro-4-[2-(1-pyrrolidinyl)propanoyl]phenyl}acetamide hydrochloride (1:1) 97111-05-2
KB-301159 N-{2-[Cyclopropyl(isopropyl)amino]ethyl}acetamide 151793-27-0
KB-301158 N-{2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl}-N-[(2S)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-3-(4-isothiocyanatophenyl)propyl]glycine 102650-30-6
KB-301157 N-{2-[4-(Benzyloxy)phenyl]ethyl}-5-chloro-2-hydroxybenzamide 648922-88-7
KB-301156 N-{2-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethyl}-5-chloro-2-hydroxybenzamide 648923-24-4
KB-301155 N-{2-[2-(Benzyloxy)phenyl]ethyl}-5-chloro-2-hydroxybenzamide 648923-49-3
KB-301154 N-{2-[{[2-(4-Morpholinyl)ethyl]amino}(oxo)acetyl]phenyl}benzamide 85080-25-7
KB-301153 N-{2-[(Isopropylcarbamoyl)amino]ethyl}acetamide 299159-17-4
KB-301152 N-{2-[(E)-Benzylideneamino]phenyl}-4-methylbenzenesulfonamide 75479-32-2
KB-301151 N-{2-[(E)-Benzylideneamino]ethyl}acetamide 211487-66-0
KB-301150 N-{2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexyl}benzamide 688727-05-1
KB-301149 N-{2-[(Dimethylamino)methyl]-6-methylphenyl}acetamide 786584-15-4
KB-301148 N-{2-[(4-Morpholinylacetyl)amino]phenyl}-6-quinoxalinecarboxamide 603093-69-2
KB-301147 N-{2-[(3-Methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}acetamide 603966-99-0
KB-301146 N-{2-[(3-Cyano-8-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-4-methylbenzamide 606104-82-9
KB-301145 N-{2-[(3-Cyano-8-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-4-methoxybenzenesulfonamide 606105-24-2
KB-301144 N-{2-[(3-Cyano-8-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-3-methoxybenzamide 606104-84-1
KB-301143 N-{2-[(3-Cyano-8-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-3,5-dimethoxybenzamide 606105-16-2
KB-301142 N-{2-[(3-Cyano-8-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-3,4-dimethoxybenzamide 606105-18-4
KB-301141 N-{2-[(3-Cyano-8-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-2-methylbenzamide 606105-10-6
KB-301140 N-{2-[(3-Cyano-8-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-2-methoxybenzamide 606105-14-0
KB-301139 N-{2-[(3-Cyano-6-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-4-methylbenzenesulfonamide 606105-57-1
KB-301138 N-{2-[(3-Cyano-6-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-3-methoxybenzamide 606105-28-6
KB-301137 N-{2-[(3-Cyano-6-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-3-fluorobenzamide 606105-46-8
KB-301136 N-{2-[(3-Cyano-6-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-3,5-dimethoxybenzamide 606105-52-6
KB-301135 N-{2-[(3-Cyano-6-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-3,4-dimethoxybenzamide 606105-54-8
KB-301134 N-{2-[(3-Cyano-6-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-3,3-dimethylbutanamide 606105-61-7
KB-301133 N-{2-[(3-Cyano-6-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-2-methylbenzamide 606105-44-6
KB-301132 N-{2-[(3-Cyano-6-methyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-2-methoxybenzamide 606105-50-4
KB-301131 N-{2-[(3-Cyano-6,8-dimethyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}acetamide 606105-63-9
KB-301130 N-{2-[(3-Cyano-5,7-dimethyl-2-quinolinyl)amino]ethyl}-3-methoxybenzamide 606101-83-1
KB-301129 N-{2-[(2-Pyridinylcarbonyl)amino]phenyl}-6-quinoxalinecarboxamide 603093-66-9
KB-301128 N'-{2-[(2-Methoxyethyl)amino]-2-oxoethyl}-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)succinamide 606098-18-4
KB-301127 N'-{2-[(2-Methoxyethyl)amino]-2-oxoethyl}-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(4-methylphenyl)succinamide 606098-23-1
KB-301126 N'-{2-[(2-Methoxyethyl)amino]-2-oxoethyl}-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(3-methylphenyl)succinamide 606098-21-9
KB-301125 N'-{2-[(2-Methoxyethyl)amino]-2-oxoethyl}-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(2-thienylmethyl)succinamide 606098-22-0
KB-301124 N'-{2-[(2-Methoxyethyl)amino]-2-oxoethyl}-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(2-methylphenyl)succinamide 606098-19-5
KB-301123 N-{2-[(2-Chloroethyl)sulfanyl]ethyl}-7-(trifluoromethyl)-4-quinolinamine hydrochloride (1:1) 38914-94-2
KB-301122 N-{2-[(2-Aminoethyl)amino]ethyl}-4-hydroxybutanamide 38826-92-5
KB-301121 N-{2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-1-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl}-2-fluoro-N-methylbenzamide 329310-06-7
KB-301120 N-{2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl}-N-methyl-4-(1H-tetrazol-1-yl)benzamide 484050-38-6
KB-301119 N-{2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-1-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl}-2-fluoro-N-methylbenzamide 497847-72-0
KB-301118 N-{2-[(2,6-Dihydroxybenzyl)amino]ethyl}acetamide 503046-77-3
KB-301117 N-{2-[(1-Oxido-2-pyridinyl)amino]ethyl}acetamide 193473-52-8
KB-301116 N-{1-[8-Methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinyl]ethyl}-N-methyl-4-(2-methyl-2-propanyl)benzamide 602318-12-7
KB-301115 N-{1-[(4-Methoxyphenyl)amino]-3-methyl-1-oxo-2-buten-2-yl}benzamide 352531-99-8
KB-301114 N-{1-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methyl-1-oxo-2-butanyl}-3-(4-oxo-2-phenyl-1,3-thiazolidin-3-yl)benzamide 484647-12-3
KB-301113 N-{1-[(3-Bromophenyl)amino]-3-methyl-1-oxo-2-buten-2-yl}benzamide 413612-42-7
KB-301112 N-{1-[(2-methoxyanilino)carbonyl]-2-methylbutyl}-2-[(4-methoxybenzoyl)amino]benzamide 485810-28-4
KB-301111 N-{1-[(2-Furylmethyl)carbamothioyl]-4-piperidinyl}benzamide 606112-39-4
KB-301110 N-{1-[(2-Bromophenyl)amino]-3-methyl-1-oxo-2-butanyl}-2-[(4-methoxybenzoyl)amino]benzamide 345244-53-3
KB-301109 N-{1-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-methyl-1-oxo-2-propanyl}-4-methoxybenzamide 412940-24-0
KB-301108 N-{1-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-methyl-1-oxo-2-propanyl}-2-hydroxybenzamide 400744-03-8
KB-301107 N-{1-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-methyl-1-oxo-2-butanyl}-4-methoxy-N-methylbenzamide 485826-64-0
KB-301106 N-{1-[(2,4-Dimethylphenyl)amino]-3-methyl-1-oxo-2-butanyl}-2-[(4-methoxybenzoyl)amino]benzamide 485810-16-0
KB-301105 N-{1-[(2,4-Difluorophenyl)amino]-1-oxo-2-butanyl}-3-methyl-N-phenylbutanamide 131655-12-4
KB-301104 N-{[Acetyl(ethyl)amino]methyl}-N-vinylacetamide 863983-17-9
KB-301103 N-{[5-(Dimethylamino)-1-naphthyl]sulfonyl}-D-alanylglycyl-4-nitro-L-phenylalanylglycine 83960-27-4
KB-301102 N-{[5-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-tetrazol-1-yl]methyl}-2-(ethylsulfanyl)-1,3-benzothiazol-6-amine 82746-90-5
KB-301101 N-{[5-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-chlorophenyl]carbamothioyl}-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)acetamide 593238-43-8
KB-301100 N-{[4-Chloro-3-(6-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]carbamothioyl}-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)acetamide 593238-44-9
KB-301099 N-{[4-Chloro-3-(5,7-dimethyl-1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]carbamothioyl}-2-phenylacetamide 590395-14-5
KB-301098 N-{[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methyl}acetamide 227464-95-1
KB-301097 N-{[4-(Aminomethyl)cyclohexyl]methyl}acetamide 949556-44-9
KB-301096 N-{[4-(Aminomethyl)-4-piperidinyl]methyl}acetamide 227465-47-6
KB-301095 N'-{[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}-2-chloroethanimidamide
KB-301093 N-{[3-(5,7-Dimethyl-1,3-benzoxazol-2-yl)-2-methylphenyl]carbamothioyl}-3,4,5-trimethoxybenzamide 593238-60-9
KB-301092 N-{[3-(5,6-Dimethyl-1,3-benzoxazol-2-yl)-2-methylphenyl]carbamothioyl}-4-ethoxy-3-nitrobenzamide 590397-27-6
KB-301091 N-{[3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)phenyl]carbamothioyl}-3-fluorobenzamide 590394-64-2
KB-301090 N-{[3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]carbamothioyl}-2-chloro-4-fluorobenzamide 593238-53-0
KB-301089 N-{[3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]carbamothioyl}-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)acetamide 593238-40-5
KB-301088 N-{[2-(2,4-Dimethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]carbamothioyl}-2-fluorobenzamide 590394-10-8
KB-301087 N-{[2-(2,3-Dimethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]carbamothioyl}-4-methylbenzamide 590396-78-4
KB-301086 N-{[2-(2,3-Dimethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]carbamothioyl}-4-methoxybenzamide 590396-76-2
KB-301085 N-{[2-(2,3-Dimethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]carbamothioyl}-4-fluorobenzamide 590396-72-8
KB-301084 N-{[2-(2,3-Dimethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]carbamothioyl}-3-methoxybenzamide 590396-67-1
KB-301083 N-{[2-(2,3-Dimethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]carbamothioyl}-3-fluorobenzamide 590396-63-7
KB-301082 N-{[2-(2,3-Dimethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]carbamothioyl}-3,4-dimethylbenzamide 590396-69-3
KB-301081 N-{[2-(2,3-Dimethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]carbamothioyl}-3,4-dimethoxybenzamide 590396-73-9
KB-301080 N-{[2-(2,3-Dimethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]carbamothioyl}-2-phenylacetamide 590396-58-0
KB-301079 N-{[(Z)-(Dimethylamino)methylene]carbamothioyl}-N-methylacetamide 299175-13-6
KB-301078 N-{[(6-Methoxy-3-pyridinyl)oxy]methyl}-N-methylethanamine 499207-49-7
KB-301077 N-{[(5-Methoxy-3-pyridinyl)oxy]methyl}-N-methylethanamine 499207-47-5
KB-301076 N-{[(4-Cyano-5-methyl-4,5-dihydro-3H-pyrazol-3-yl)carbonyl]oxy}acetamide 591234-15-0
KB-301075 N-{[(4-Chlorophenyl)sulfanyl]methyl}-N-phenylaniline 6629-66-9
KB-301074 N-{[(4-Chlorophenyl)sulfanyl]methyl}-N-methyl-4-nitroaniline 6631-98-7
KB-301073 N-{[(4-Chlorophenyl)sulfanyl]methyl}-4-methoxyaniline 6631-99-8
KB-301072 N-{[(4-Chlorophenyl)sulfanyl]methyl}-2-nitroaniline 6969-12-6
KB-301071 N-{[(2R,3R,4R,5S)-5-(Cyanomethyl)-3,4-dihydroxy-2-pyrrolidinyl]methyl}acetamide 188019-33-2
KB-301070 N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-L-valine 69209-73-0
KB-301069 N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-L-proline 23361-28-6
KB-301068 N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}glycylglycylglycine 28320-73-2
KB-301067 N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-beta-alanyl fluoride 416853-00-4
KB-301066 N-{[(1S,2S,10R,12S,13S)-12,18-Dihydroxy-7,17-dimethoxy-6,16,21-trimethyl-5,8-dioxo-11,21-diazapentacyclo[11.7.1.0~2,11~.0~4,9~.0~15,20~]henicosa-4(9),6,15,17,19-pentaen-10-yl]methyl}-L-alaninamide 87578-99-2
KB-301065 N-{[(1-Ethoxycyclopropyl)oxy]methyl}-N-methylacetamide 142073-33-4
KB-301064 N'-{(Z)-[5-(Dimethylamino)-2-furyl]methylene}acetohydrazide 444674-29-7
KB-301063 N'-{(Z)-[5-(Dimethylamino)-2-furyl]methylene}-4-methoxybenzohydrazide 357420-95-2
KB-301062 N'-{(Z)-[5-(Dimethylamino)-2-furyl]methylene}-4-iodo-3-methoxybenzohydrazide 358322-99-3
KB-301061 N'-{(Z)-[5-(Dimethylamino)-2-furyl]methylene}-3-(trifluoromethyl)benzohydrazide 471286-27-8
KB-301060 N'-{(Z)-[5-(Dimethylamino)-2-furyl]methylene}-2,2-diphenylacetohydrazide 338988-24-2
KB-301059 N'-{(Z)-[5-(Dimethylamino)-2-furyl]methylene}-2-(4-methoxyphenyl)acetohydrazide 357217-47-1
KB-301058 N'-{(Z)-[5-(Dimethylamino)-2-furyl]methylene}-2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetohydrazide 341937-55-1
KB-301057 N'-{(Z)-[5-(Diethylamino)-2-furyl]methylene}acetohydrazide 444281-46-3
KB-301056 N'-{(Z)-[5-(Diethylamino)-2-furyl]methylene}-4-iodo-3-methoxybenzohydrazide 358323-00-9
KB-301055 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-4-nitrobenzohydrazide 474484-37-2
KB-301054 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-3-nitrobenzohydrazide 471286-59-6
KB-301053 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-3-methoxybenzohydrazide 471870-63-0
KB-301052 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-3-hydroxybenzohydrazide 469907-94-6
KB-301051 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-3-hydroxy-4-iodobenzohydrazide 469903-20-6
KB-301050 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-3,4-dichlorobenzohydrazide 471920-68-0
KB-301049 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-2-methoxybenzohydrazide 471847-90-2
KB-301048 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-2-(4-bromophenoxy)acetohydrazide 471264-78-5
KB-301047 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-2-(3-ethyl-5-methylphenoxy)acetohydrazide 470706-46-8
KB-301046 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-2-(3-chlorophenoxy)acetohydrazide 471922-07-3
KB-301045 N'-{(Z)-[4-Bromo-5-(dimethylamino)-2-furyl]methylene}-2-(2-nitrophenoxy)acetohydrazide 469903-76-2